Czynniki ryzyka i prewencja wtórna u kobiet z chorobą wieńcową analiza badania HERS

E. Vittinghoff i wsp – Risk factors and secondary prevention in women with heart disease: the Heart and Estrogen/progestin Replacement Study Ann Intern Med 2003;138:81
Choroba wieńcowa jest jedną z głównych przyczyn zgonów u kobiet. Większość badań nad czynnikami wpływającymi na rokowanie pacjentów z chorobą wieńcową przeprowadzono jednak wśród mężczyzn, tak więc ich wartość w grupie kobiet nie jest znana.

Autorzy artykułu poddali analizie badanie HERS, do którego włączono 2763 kobiety z potwierdzoną chorobą wieńcową. Otrzymywały one przez okres średnio 4.1 lat hormonalną terapię zastępczą lub placebo. Zawał serca i zgon z powodu choroby wieńcowej występowały równie często w obu grupach kobiet.

W analizie wieloczynnikowej wyodrębniono 11 czynników ryzyka, będących predyktorami zawału lub zgonu sercowego: rasa inna niż biała, brak aktywności fizycznej, cukrzyca, bóle w klatce piersiowej, niewydolność serca, przynajmniej dwa zawały serca w wywiadzie, nadciśnienie tętnicze, stężenie cholesterolu LDL i HDL, lipoproteiny(a) oraz wartość klirensu kreatyniny. Ryzyko wystąpienia incydentu sercowego wzrastało sześciokrotnie u kobiet z co najmniej 5 czynnikami ryzyka, w porównaniu do kobiet bez czynników ryzyka (8,7% vs 1,3% rocznie).

Jedynie 83% kobiet otrzymywało aspirynę, 33% beta-blokery, 18% ACE-inhibitor i 53% lek hipolipemizujący.

Autorzy wykazali, że obecność wymienionych powyżej czynników ryzyka pogarsza rokowanie u kobiet z chorobą wieńcową. Dodatkowo, kobiety zbyt rzadko otrzymują leki o uznanej skuteczności w prewencji wtórnej choroby wieńcowej .

Opracowane na podstawie: Annals of Internal Medicine / 2003-01-21

0 replies on “Czynniki ryzyka i prewencja wtórna u kobiet z chorobą wieńcową analiza badania HERS”