Zakażenia a ryzyko miażdżycy-komentarz

Joseph B. Muhlestein, Jeffrey L. Anderson – Infectious serology and atherosclerosis. How burdensome is the risk? Circulation 2003;107:220
Uważa się, że miażdżyca stanowi następstwo aktywnego procesu zapalnego. Ze względu na bezpośredni związek czynników zakaźnych z zapaleniem, wiele badań poświęcono udziałowi infekcji w powstawaniu zmian miażdżycowych. Większość danych dotyczących udziału poszczególnych patogenów w rozwoju chorób układu sercowo-naczyniowego pochodzi z badań seroepidemiologicznych.

Pierwsze wyniki sugerowały związek pomiędzy poziomami przeciwciał dla Chlamydia pneumoniae (chp) i Helicobacter pylori (hp) a chorobami układu krążenia. Kolejne analizy nie potwierdziły jednak istnienia statystycznie znamiennej zależności. W związku z tym opracowano pojęcie “total pathogen burden” – sumarycznego narażenia na działanie patogenów, wykazując związek pomiędzy poziomami przeciwciał dla 5 czynników zakaźnych a ryzykiem SN.

Badacze europejscy w Atherogene Study wykazali zależność pomiędzy śmiertelnością sercowo-naczyniową a narażeniem na zestaw 8 patogenów. Ruppreht i wsp. wykazali, że tzw. “Herpes burden” (wskaźnik złożony z dodatnich wyników badań serologicznych wskazujących na zakażenie cytomegalowirusem [CMV], wirusami opryszczki i wirusem Ebstein-Barr), również pozwala przewidywać powikłania SN. Wyniki te nie znalazły pełnego potwierdzenia w analizie pochodzącej z badania HOPE (przedstawionej w tym samym numerze Circulation), w której z 4 badanych patogenów (CMV, chp, hp i wirus WZW A) jedynie poziom przeciwciał anty CMV pozwalał przewidywać występowanie zdarzeń sercowo-naczyniowych.

Zdaniem autorów komentarza, nie oznacza to jednak zaprzeczenia teorii zakaźnej, a jedynie konieczność dalszych analiz.

Opracowane na podstawie: Circulation / 2003-01-21

 

0 replies on “Zakażenia a ryzyko miażdżycy-komentarz”