Ciśnienie tętnicze a czynności poznawcze w starszym wieku

Faina Reinprecht i wsp – Hypertension and changes of cognitive function in 81-year-old men: a 13-year follow-up of the population study Men born in 1914, Sweden J of Hypertension 2003;21:57
Wykazano, że nadciśnienie tętnicze (NT) ma istotny wpływ na funkcje poznawcze i demencję u osób starszych. Nie określono jednak wpływu różnych czynników związanych z trybem życia, leczeniem nadciśnienia oraz chorobami współistniejącymi na opisaną zależność.

Przeprowadzono analizę danych i specjalistycznych testów psychologicznych u 186 mężczyzn urodzonych w 1914 roku, którzy byli uczestnikami szwedzkiego badania “Men born in 1914” w latach 1982-1995. Porównano wartości ciśnienia skurczowego (sBP) i rozkurczowego (dBP) u chorych z rozpoznanym NT i bez NT.

Stwierdzono, że wysokość dBP w wieku 68 lat była istotnie, odwrotnie proporcjonalna do sprawności umysłowej, orientacji przestrzennej i szybkości reakcji psychomotorycznej w wieku 81 lat. W analizie wieloczynnikowej z uwzględnieniem czynników społecznych i ryzyka sercowo-naczyniowego, dBP i sBP były istotnie związane z orientacją przestrzenną.

Badanie potwierdza hipotezę, że nadciśnienie, a zwłaszcza dBP, jest ściśle związane z pogarszaniem się aktywności psychomotorycznej w starszym wieku, w szczególności orientacji przestrzennej. Zależność tę obserwuje się również po uwzględnieniu w analizie leczenia nadciśnienia, stylu życia i chorób współistniejących.

Opracowane na podstawie: Journal of Hypertension / 2003-01-05

0 replies on “Ciśnienie tętnicze a czynności poznawcze w starszym wieku”