Częstość hospitalizacji z powodu cukrzycy zależy od statusu społeczno-ekonomicznego chorych

Gillian I. Rooth i Janet F. Hux – Relationship between avoidable hospitalizations for diabetes mellitus and income level Arch Intern Med 2003;168:101
Wyniki badań przeprowadzonych w USA wskazują na to, że osoby o niższych dochodach są obciążone większym ryzykiem możliwych do uniknięcia hospitalizacji z powodu cukrzycy, astmy, nadciśnienia tętniczego i innych przewlekłych chorób.

Hospitalizacje z powodu cukrzycy są czułym miernikiem poziomu opieki ambulatoryjnej i dostępu do tej opieki – większości powikłań tej choroby można zapobiec rozpoczynając odpowiednio wcześnie właściwe leczenie. Odwrotną korelację pomiędzy statusem socjoekonomicznym a częstością ostrych powikłań cukrzycy potwierdza praca z Kanady.

Grupę badaną stanowili pacjenci szpitalni i ambulatoryjni leczeni z powodu cukrzycy w okresie od 1 kwietnia 1992 do 31 marca 1999 roku. Wykładnikiem statusu socjoekonomicznego było miejsce zamieszkania (średni przychód na rodzinę w danej dzielnicy). Oceniano częstość hospitalizacji i konsultacji w izbie przyjęć z powodu hyper- lub hypoglikemii.

Stwierdzono silną odwrotną zależność pomiędzy dochodem a częstością hospitalizacji. W porównaniu z najwyższym kwintylem dochodów, najniższy kwintyl wiązał się ze znamiennie, o 44% (16,4% vs 11,4%) większym prawdopodobieństwem wystąpienia badanego zdarzenia oraz z większą częstością wielokrotnych hospitalizacji/konsultacji w izbie przyjęć u jednego chorego (odpowiednio 1.9 i 1.6 epizodów w przeliczeniu na jednego chorego). Różnice pomiędzy powyższymi grupami były największe wśród 45-64-latków (OR=1.76), a najmniejsze u dzieci (OR=1.06). Poziom dochodu nie miał wpływu na częstość tych hospitalizacji, które nie zależały od opieki ambulatoryjnej (w tym z powodu zapalenia wyrostka lub złamania kości udowej).

Fakt, iż niższy status wiąże się z większym ryzykiem możliwych do uniknięcia hospitalizacji powinien spowodować zapewnienie chorym bardziej zagrożonym dodatkowego wsparcia medycznego, edukacyjnego i socjalnego.

Opracowane na podstawie: Jama Internal Medicine / 2003-01-13