Rodzice wobec zapaleń dróg oddechowych u dzieci

Norman R. Saunders i wsp – Parents` responses to symptoms of respiratory tract infection in their children CMAJ 2003;168:25
Badania wykazały, że u dzieci we Francji i Włoszech dochodzi średnio do 4.26 epizodów zapaleń górnych dróg oddechowych rocznie. Przebieg zapaleń ma zazwyczaj charakter łagodny i ustępuje samoistnie. Koszty leczenia ambulatoryjnego tych schorzeń w USA rocznie sięgają miliardów dolarów.

Aby lepiej zaplanować działania edukacyjne podjęto próbę identyfikacji czynników skłaniających rodziców do wizyty u lekarza. Prospektywnym badaniem kohortowym objęto 400 dzieci w wieku 2 miesiące-12 lat z siedmiu praktyk pediatrycznych w Toronto. W czasie 6-miesięcznej obserwacji o poradę medyczną zwrócili się rodzice 140 (56%) z 251 dzieci, u których doszło do zapalenia dróg oddechowych.

Do niezależnych czynników determinujących wizytę, określonych metodą regresji logistycznej, należały: wiek dziecka poniżej 48 miesięcy, ból ucha, wysoka gorączka (powyżej 40 stopni Celsjusza), postrzeganie przez rodziców objawów choroby jako ciężkich, nasilających się lub przedłużających, obawa rodziców przed poważną chorobą u dziecka oraz przekonanie rodziców o konieczności szczególnego leczenia (antybiotykoterapii).

Rodzice z wykształceniem wyższym częściej szukali pomocy lekarskiej, nie miały natomiast znaczenia inne dane demograficzne.

Zdanie autorów, rodzice kierowali się generalnie racjonalnymi kryteriami. Stwierdzono jednak, że postrzeganie i interpretacja objawów choroby często wynikały z niedostatecznej wiedzy na temat przyczyn i znaczenia poszczególnych objawów.

Zdaniem autorów należy dokładnie informować rodziców o naturalnym przebiegu zakażeń dróg oddechowych u dzieci, o znaczeniu gorączki i innych symptomów infekcji oraz o metodach postępowania. Pogłębienie wiedzy rodziców w zakresie tych zagadnień mogłoby przyczynić się do zmniejszenia ilości nieuzasadnionych wizyt u lekarza.

Opracowane na podstawie: Canadian Medical Associaton Journal / 2003-01-07

0 replies on “Rodzice wobec zapaleń dróg oddechowych u dzieci”