Czy ważne jest przestrzeganie zaleceń towarzystw naukowych?

Ralph G. Brindis, Cary Sennett – Physicians adherence to clinical practice guidelines: does it really matter? Am Heart J 2003;145:13
Opracowane przez towarzystwa naukowe wskazówki poświęcone praktyce klinicznej (Clinical Practice Guidelines – CPG) mają na celu dostarczenie praktykującym lekarzom zaleceń dotyczących sposobu postępowania w różnych sytuacjach klinicznych.

W ciągu ostatnich 20 lat American Heart Association (AHA) i American College of Cardiology (ACC) opracowały 18 CPG. Jak pokazują dane pochodzące z National Registry of Myocardial Infarction, śmiertelność wewnątrzszpitalna była istotnie niższa w szpitalach, w których dokładniej przestrzegano zaleceń ACC/AHA dotyczących postępowania w świeżym zawale serca. Liczne doniesienia wskazują jednak, że wielu lekarzy niedostatecznie wykorzystuje CPG w swojej praktyce.

Prezentowany artykuł stanowi komentarz do opublikowanej w tym samym numerze American Heart Journal pracy Leape i wsp., w której oceniano zgodność postępowania z chorymi kierowanymi na zabiegi przezskórnej angioplastyki (PTCA) lub chirurgicznego pomostowania tętnic wieńcowych (CABG), z zaleceniami ACC/AHA. Stwierdzono, że 30% osób poddawanych PTCA w latach 1991-92 miało tylko wskazania klasy III do tego zabiegu (klasa III w wytycznych ACC/AHA oznacza sytuacje, w których istnieje powszechna zgoda ekspertów, że planowane zabiegi nie są użyteczne i skuteczne, a nawet mogą być szkodliwe). Niewielką poprawę (24% zabiegów ze wskazaniami klasy III) odnotowano w 1993 roku. Dużo lepiej przestrzegano natomiast CPG dotyczących CABG (tylko 1.5% chorych operowanych ze wskazaniami klasy III).

Zdaniem autorów komentarza istnieje konieczność stworzenia systemu motywującego klinicystów do skutecznego wprowadzenia CPG do ich praktyki. Kluczową rolę w tym procesie odgrywać powinny towarzystwa naukowe.

Opracowane na podstawie: American Heart Journal / 2003-01-20