Czynniki predysponujące do uzależnień

Peter Kalivas – Predisposition to addiction: pharmacokinetics, pharmacodynamics, and brain circuitry Am J Psychiatry 2003;160:1
Wiele czynników odgrywa rolę w rozwoju uzależnień – znaczenie mają zarówno indywidualne cechy genetyczne jak i warunki rozwoju w środowisku w dzieciństwie i w okresie młodzieńczym. Narkotyki wywierają wyraźny wpływ na czynność układu nerwowego, są jednak tylko jednym z wielu elementów tego „genowo-środowiskowo-farmakologicznego zaburzenia”.

W aktualnym numerze American Journal of Psychiatry opublikowane zostały trzy artykuły dotyczące patofizjologii uzależnień. Little i wsp. w badaniach pośmiertnych osób uzależnionych od kokainy stwierdzili za pomocą immunofluorescencji znaczące zmniejszenie stężenia VMAT2 (vesicular monoamine transporter protein) w pęcherzykach synaptycznych w układzie nerwowym. Autorzy nie potrafią jednak odpowiedzieć na pytanie, czy jest to czynnik predysponujący do uzależnienia, czy też jedynie marker intensywności brania narkotyku.

Z kolei Wall i wsp. stwierdzili, że polimorfizm jednego z genów kodujących dehydrogenazę aldehydu octowego jest istotnym czynnikiem predysponującym do uzależnienia od alkoholu u północnoamerykańskich Indian.

W innym artykule, badania przeprowadzone przez Ernsta i wsp. u młodzieży z nadaktywnością i zaburzeniami koncentracji oraz u osób dorosłych uzależnionych od substancji psychoaktywnych pokazały podobny deficyt w zdolności podejmowania decyzji w obu grupach. Autorzy sugerują, że połączenie testów psychometrycznych i neuroobrazowania w badaniach deficytów poznawczych w tych populacjach pozwolą lepiej poznać czynniki predysponujące do uzależnienia.

Zdaniem autora komentarza, badania nad mechanizmami uzależnień mają bardzo szeroki zakres, od polimorfizmów genetycznych do tematyki socjologicznej.

Opracowane na podstawie: American Journal of Psychiatry / 2003-01-13

 

0 replies on “Czynniki predysponujące do uzależnień”