Cukrzyca jest istotnym czynnikiem ograniczenia sprawności fizycznej

Blythe Ryerson i wsp – Excess physical limitations among adults with diabetes in the U.S. population, 1997-1999 Diabetes Care 2003;26:206
Wyniki dotychczasowych badań wskazują, że niesprawność fizyczna jest 2-3-krotnie częstsza u chorych na cukrzycę niż u osób bez tej choroby. Niesprawność jest najważniejszą składową niekorzystnego wpływu chorób przewlekłych, w tym cukrzycy, na jakość życia.

Definicja niesprawności była przez wiele lat niejasna i nie uwzględniała ilościowych ograniczeń w zdolności do wykonywania najprostszych, codziennych czynności. W 1997 roku opracowano 9 pytań umożliwiających ocenę stopnia ograniczenia sprawności fizycznej. Pytania dotyczyły trudności przy wykonywaniu takich czynności jak: wchodzenie po schodach, siedzenie czy unoszenie rąk.

Posługując się opisanym kwestionariuszem, autorzy z USA oceniali częstość ograniczenia sprawności fizycznej u dorosłych mieszkańców USA z cukrzycą. Badanie miało charakter przekrojowy. Do analizy wykorzystano dane z bazy NHIS (National Health Interview Survey) z lat 1997-99.

Częstość występowania co najmniej jednego rodzaju ograniczenia sprawności fizycznej była większa u chorych na cukrzycę (66%) niż u osób bez tej choroby (29%; p < 0.001), niezależnie od płci. Różnica pod względem częstości występowania ograniczenia sprawności fizycznej u osób z cukrzycą i bez cukrzycy była znamienna statystycznie we wszystkich grupach wiekowych (p < 0.001), jednak zmniejszała się wraz z wiekiem (46% vs 18% u osób w wieku 18-44 lata i 85% vs 70% u osób w wieku 75 lat i starszych). W analizie wieloczynnikowej względne ryzyko ograniczenia sprawności fizycznej u chorych na cukrzycę oceniono na 1.9.

Zdaniem autorów, cukrzyca jest istotnym czynnikiem ryzyka ograniczenia sprawności fizycznej u osób dorosłych. Wobec rosnącej chorobowości z powodu cukrzycy niezbędne są działania zapobiegające rozwojowi niesprawności fizycznej w jej przebiegu.

Opracowane na podstawie: Diabetes Care / 2003-01-13

0 replies on “Cukrzyca jest istotnym czynnikiem ograniczenia sprawności fizycznej”