Jakość leczenia cukrzycy w Azji

L.M. Chuang i wsp – The status of diabetes control in Asia—a cross-sectional survey of 24 317 patients with diabetes mellitus in 1998 Diabet Med 2002;19:978
Ilość osób chorych na cukrzycę do 2025 roku wzrośnie do 300 milionów. 228 milionów tej populacji stanowić będą mieszkańcy krajów rozwijających się, z czego znaczna część zamieszkiwać będzie tereny Azji. Ocena jakości opieki diabetologicznej stanowi istotny element formułowania celów programów ochrony zdrowia.

Temu właśnie służyło badanie Diab-care prowadzone w 1998 roku w 230 ośrodkach diabetologicznych w Chinach, Indiach, Indonezji, Bangladeszu, Singapurze, Malezji, Filipinach, Sri Lance, Tajwanie, Wietnamie, Tajlandii i Korei Południowej. Analizie poddano dane 22170 chorych na cukrzycę. 95% badanych stanowiły osoby chore na cukrzycę typu 2. Średnia wieku wynosiła 57,7 lat.

54% populacji badanej nie miało w dokumentacji medycznej podanego wyniku oznaczenia hemoglobiny glukozylowanej (HbA1c). Średni poziom hemoglobiny glukozylowanej zmierzony w trakcie badania, wyniósł 8,6%. Tylko u 21% pacjentów wynik mieścił się w zakresie prawidłowego wyrównania metabolicznego wg ADA (HbA1c <7,0%). U 50% badanych poziom hemoglobiny glukozylowanej przekraczał 8,0%, wskazując na konieczność intensyfikacji terapii hipoglikemizujacej. Częstości retinopatii, mikroalbuminurii i neuropatii, wynosiły odpowiednio: 21%, 39% i 34%. Odsetki te były istotnie wyższe w grupach o gorszym wyrównaniu glikemii. Zawały mięśnia sercowego lub udary wystąpiły łącznie u 8% leczonych pacjentów. RR skurczowe >140 mm Hg i rozkurczowe >90 mm Hg stwierdzono u 27% i 10 % badanych.

Jakość opieki diabetologicznej w rejonie Azji wymaga znacznej poprawy i zwiększenia nakładów finansowych.

Opracowane na podstawie: Diabetic Medicine / 2003-12-02

0 replies on “Jakość leczenia cukrzycy w Azji”