Wyniki ALLHAT-głos krytyki. Dr M. Weber

www.theheart.org
Wyniki ALLHAT wzbudzają wiele dyskusji i kontrowersji wśród naukowców zajmujących się nadciśnieniem, którzy często wyrażają odmienne od autorów badania opinie. Dr Michael Weber z SUNY Downstate College of Medicine w Nowym Jorku na stronach portalu medycznego “theHeart” stanowczo nie zgadza się z konkluzją, iż w świetle ALLHAT diuretyk powinien być lekiem pierwszego rzutu w nadciśnieniu.

Jego zdaniem łączne wyniki badania zdeterminowane zostały przez podgrupę rasy czarnej, u której rzeczywiście diuretyk wydaje się najlepszym lekiem do rozpoczynania leczenia nadciśnienia. Wyniki badania w grupie lizynoprylu są odzwierciedleniem znanej obserwacji, że ACE-inhibitory nie są skuteczne u Afroamerykanów. Dodatkowe znaczenie ma fakt, iż zgodnie z protokołem jako leczenie skojarzone stosowano beta-bloker, którego połączenie z ACE-inhibitorem nie jest skuteczne, ponieważ mechanizmy działania obu leków nie uzupełniają się. Znacznie korzystniejsze jest dołączanie do ACE-inhibitora diuretyku lub blokera kanału wapniowego, co oczywiście nie było dozwolone w protokole badania.

Dr Weber zwraca także uwagę, że niespodziewana różnica na korzyść chlortalidonu w odniesieniu do niewydolności serca może wynikać z jego właściwości diuretycznych, zmniejszających objawy, np. obrzęki, co prowadzi do zamaskowania obecności niewydolności serca. Ostatecznym argumentem jest fakt, iż śmiertelność całkowita nie różniła się między porównywanymi grupami, czego można by oczekiwać, gdyby chlortalidon rzeczywiście w większym stopniu zapobiegał incydentom sercowo-naczyniowym. Co więcej, po wyłączeniu z analizy podgrupy rasy czarnej można nawet zaobserwować trend w kierunku mniejszej śmiertelności całkowitej w grupach lizynoprylu i amlodypiny.

Zdaniem autora badanie ALLHAT nie wnosi wiele nowego do długiej debaty na temat leków pierwszego rzutu w nadciśnieniu, która to debata i tak ma ograniczone znaczenie, ponieważ z czasem zdecydowana większość chorych leczona jest w sposób skojarzony.

Opracowane na podstawie: portal medyczny / 2002-12-18