Wyniki badania ALLHAT-komentarz redakcyjny JAMA. Dr L.Appel

Lawrence J. Appel – The Verdict From ALLHAT-Thiazide Diuretics Are the Preferred Initial Therapy for Hypertension Jama;288:3039
W komentarzu redakcyjnym do opublikowanych w tym samym wydaniu JAMA wyników badania ALLHAT, dr Lawrence Appel podkreśla znaczenie tej próby klinicznej.

Epidemia nadciśnienia stanowi poważne zagrożenie o wymiarze populacyjnym. W USA choruje ponad 40 milionów, z czego 21.9 miliona przyjmuje leki hipotensyjne. Każdego roku u 2 milionów rozpoznaje się nowo wykryte nadciśnienie. Dla osób w wieku 55-65 lat ryzyko zachorowania w ciągu pozostałego życia wynosi 90%.

Od wielu lat toczą się dyskusje dotyczące leczenia hipotensyjnego. Uprzednie badania nie testowały naraz więcej niż jednej alternatywy terapeutycznej, często miały ograniczenia związane z protokołem oraz niedostateczną siłę statystyczną.

Badanie ALLHAT jest na tym tle wyjątkowe – w czterech ramionach włączono ponad 42000 osób obserwowanych przez okres 4-8 lat, a analizą objęto tzw. „twarde” punkty końcowe. Autor zwraca uwagę na wysoki stopień osiągniętej kontroli ciśnienia w badaniu (chlortalidon-68%, amlodypina-66%, lizynopryl-61%), wyższy niż obserwowany w ogólnej populacji osób leczonych (44%). W ALLHAT monitorowanie badania było skuteczne a wskaźniki osób wyłączonych z obserwacji niskie.

Według autora komentarza najważniejszy wynik badania, analiza podstawowego punku końcowego jest jednoznaczna – porównywane leki nie różnią się statystycznie w zakresie wpływu na częstość zgonu z powodu choroby wieńcowej i zawału serca nie zakończonego zgonem. Obserwowane różnice na korzyść chlortalidonu w zakresie wtórnych punktów końcowych, są dla autora mniej oczekiwane. Jego zdaniem w grupie lizynoprylu znaczenie dla wyników wydaje się mieć gorszy stopień kontroli ciśnienia w porównaniu z chlortalidonem (ciśnienie skurczowe wyższe o 2 mm Hg, mniejszy odsetek wyrównanych, częstsza konieczność dołączenia innego leku). Z wyjątkiem częstości udaru oraz łączonych incydentów sercowo-naczyniowych w ramieniu lizynoprylu (znamienna różnica u rasy czarnej, brak różnicy w podgrupie z wyłączeniem rasy czarnej) pozostałe różnice statystyczne w zakresie wtórnych punktów końcowych na korzyść chlortalidonu były niezależnie od wieku, płci, i rasy.

Zdaniem autora pozwala to na uogólnienie wniosku, iż w świetle badania ALLHAT diuretyk powinien być uważany za lek pierwszego rzutu w nadciśnieniu tętniczym, mimo, iż jak sam stwierdza, nawet najlepiej zaprojektowane i wykonane badania wzbudzają kontrowersje interpretacyjne.

Opracowane na podstawie: JAMA / 2002-12-18