Ocena jakości życia u chorych na cukrzycę

J.T. Coffey i wsp. – Valuing health-related quality of life in diabetes Diabetes Care 2002;25:2238
Cukrzyca wyraźnie pogarsza jakość życia chorych. Pomiar jakości życia zależnej od stanu zdrowia jest niezbędny dla oceny efektywności leczenia i skutków obecności powikłań choroby.

Autorzy pracy poddali analizie stan zdrowia i jakość życia 774 chorych na cukrzycę typu 1 i 1257 chorych na cukrzycę typu 2, leczonych w poradniach szpitala uniwersyteckiego . Posłużono się w tym celu testem o charakterze ankiety- Quality of Well Being index (QWB-SA). Na podstawie uzyskanych informacji wyznaczono wskaźnik jakości życia zależny od stanu zdrowia. Jego wartość mieściła się w zakresie 0-1, gdzie 1 oznaczało doskonały stan zdrowia.

Wskaźnik dla chorych bez powikłań, leczonych sama dietą wyniósł 0,689. Osoby leczone doustnymi lekami hipoglikemizujacymi i insuliną charakteryzowały nieco mniejsze wskaźniki jakości życia – 0,52 dla insuliny i 0,56 dla leków doustnych.

Największe obniżenie tych wskaźników zależało od obecności późnych powikłań cukrzycy. Najniższe z nich stwierdzano dla ślepoty obuocznej (0,347-0,361), udaru mózgu z trwałymi następstwami neurologicznymi (0,38-0,42), niewydolności układu krążenia (0,401-0,453) i amputacji kończyny (0,414-0,438). Negatatywny wpływ wywierały również dializa, neuropatia.

Dla porównania, podobnie uzyskane wskaźniki dla populacji ogólnej, chorych na chorobę zwyrodnieniową, AIDS, wyniosły odpowiednio: 0,81, 0,64 i 0,61.

Zdaniem autorów, powikłania cukrzycy mają największe znaczenie dla jakości życia chorych. Ocena jakości życia będzie mieć coraz większe zastosowanie, zwłaszcza dla farmakoekonomicznej oceny różnych strategii postępowania.

Opracowane na podstawie: Diabetes Care / 2002-12-17

 

0 replies on “Ocena jakości życia u chorych na cukrzycę”