Klasyfikacja nadciśnienia na podstawie wyników całodobowego monitorowania ciśnienia

A. Bur i wsp – Classification of blood pressure levels by ambulatory blood pressure in hypertension Hypertension 2002;40:817
Całodobowe monitorowania ciśnienia tętniczego (ABPM) wykorzystuje się w praktyce do diagnostyki nadciśnienia białego fartucha, oceny skuteczności leków, rejestracji nocnego spadku ciśnienia (lub jego braku).

Dotychczas nie ustalono wartości granicznych średniego ciśnienia skurczowego i rozkurczowego w ABPM, które pozwoliłyby określić stopień nadciśnienia, a więc odpowiadałoby przyjętej klasyfikacji dla konwencjonalnych pomiarów. Autorzy zastosowali obie metody pomiaru ciśnienia tętniczego w grupie 736 osób z nadciśnieniem. Średnie wartości uzyskane w całodobowym monitorowaniu były niższe niż w pomiarach tradycyjnych w gabinecie. Różnice pomiędzy wynikami były większe dla wyższych wartości ciśnienia.

Porównanie obu metod pozwoliło na ustalenie granicznych średnich wartości ABPM dla kolejnych stopni nadciśnienia. Wynosiły one odpowiednio 132/81 mm Hg (140/90 w tradycyjnym pomiarze), 140/88 mm Hg (160/100) i 148/94 mm Hg (180/110). Aby stwierdzić, jaka jest wartość rokownicza powstałej klasyfikacji rejestrowano incydenty sercowo-naczyniowe w badanej grupie, czas obserwacji wynosił średnio 52 miesiące. Wykazano liniową zależność między częstością powikłań ze strony układu krążenia a stopniem nadciśnienia określonym na podstawie wyników ABPM (p<0.06).

Zdaniem autorów, całodobowe monitorowanie ciśnienia tętniczego nie tylko potwierdza rozpoznanie nadciśnienia, ale także może być pomocne w jego klasyfikacji i ocenie rokowania.

Opracowane na podstawie: Hypertension / 2002-12-16

0 replies on “Klasyfikacja nadciśnienia na podstawie wyników całodobowego monitorowania ciśnienia”