Ryzyko hospitalizacji a liczba chorób przewlekłych

Jennifer L. Wolff, Barbara Starfield i Gerard Anderson – Prevalence, expenditures, and complications of multiple chronic conditions in the elderly Arch Intern Med 2002;162:2269
Wyniki wcześniejszych badań wskazują, że 45% ogólnej populacji USA oraz 88% osób w wieku 65 lat i starszych, ma co najmniej jedną chorobę przewlekłą. Leczenie tych chorób i ich powikłań pochłania ponad 75% wszystkich wydatków na ochronę zdrowia w USA. Pomimo to, dane na temat ekonomicznych następstw opieki nad osobami z więcej niż jedną chorobą przewlekłą są skąpe.

Autorzy z Baltimore przeprowadzili przekrojową analizę zależności pomiędzy wiekiem, płcią i liczbą chorób przewlekłych a ryzykiem hospitalizacji, którym można by zapobiec podejmując odpowiednio wcześnie właściwe działania ambulatoryjne (“niepotrzebne” hospitalizacje) oraz ryzykiem wystąpienia wewnątrzszpitalnych powikłań leczenia.

Grupę badaną stanowiła reprezentatywna próbka 1 217 103 mieszkańców USA w wieku 65 lat i starszych. W 1999 roku, co najmniej jedną chorobę przewlekłą miało 82% badanych, a kilka chorób przewlekłych 65% uczestników próby.

Ryzyko “niepotrzebnej” hospitalizacji i powikłań wewnątrzszpitalnych zwiększało się wraz ze wzrostem liczby chorób przewlekłych i u osób z co najmniej 4 chorobami, było 99 razy większe niż u osób bez chorób przewlekłych.

Roczne wydatki na opiekę zdrowotną w przeliczeniu na pacjenta wynosiły 211 USD w grupie osób bez chorób przewlekłych i 13 973 USD u osób z co najmniej 4 chorobami.

W opinii autorów, ścisła zależność pomiędzy ryzykiem “niepotrzebnych” hospitalizacji a liczbą chorób przewlekłych, pośrednio wskazuje na niedostateczną opiekę ambulatoryjną nad chorymi z omawianej grupy. Jej poprawa, a zwłaszcza koordynacja działań leczniczych w opiece podstawowej może znacząco zmniejszyć obciążenia związane z hospitalizacją.

Opracowane na podstawie: Jama Internal Medicine / 2002-11-11