Wpływ programów edukacyjnych na jakość leczenia nadciśnienia tętniczego – badanie kanadyjskie

Norman R.C. Campbell i wsp – Temporal trends in antihypertensive drug prescriptions in Canada before and after introduction of the Canadian Hypertension Education Program J Hypertens 2003;21:1591
Ponad 20% mieszkańców krajów uprzemysłowionych choruje na nadciśnienie tętnicze. Światowa Organizacja Zdrowia ocenia, że choroby układu krążenia są w niemal połowie następstwem nieprawidłowo wysokiego ciśnienia. Z kolei odsetek osób, u których nadciśnienie jest prawidłowo kontrolowane, nie przekracza 30%. Zwiększenie liczby osób leczonych oraz poprawa jakości opieki nad chorymi na nadciśnienie, między innymi poprzez promocję aktualnych standardów leczenia, jest celem programów edukacyjnych prowadzonych w niektórych krajach rozwiniętych.

Przykładem takiej ogólnokrajowej interwencji jest kanadyjski program CHEP (Canadian Hypertension Education Program). Po czterech latach od rozpoczęcia interwencji pojawiły się pierwsze dane na temat jej skuteczności. Campbell i wsp. analizowali trendy w liczbie recept na leki obniżające ciśnienie w Kanadzie w latach 1996-2001, a więc przed i w trakcie trwania CHEP. Ponadto, badali odsetkowy udział poszczególnych grup w łącznej puli przepisywanych leków.

W porównaniu z latami 1996-98, w okresie od 1999 do 2001 roku znamiennie zwiększyło się tempo wzrostu liczby recept na wszystkie cztery grupy leków zalecanych jako leki pierwszego wyboru w terapii nadciśnienia tętniczego (tiazydów, beta-blokerów, ACEI i antagonistów kanału wapniowego), przy czym dynamika zmian była najmniejsza w przypadku beta-blokerów (3.0% rocznie), a największa w przypadku ACEI (8.2%).

Jak zauważają autorzy pracy, wstępne dane są zachęcające, jednak pełna ocena wartości CHEP będzie możliwa po przeprowadzeniu ogólnokrajowej analizy skuteczności kontroli nadciśnienia. Podobny program prowadzony od ponad 30 lat w USA (The National Blood Pressure Education Program, NHBPEP) doprowadził do znaczącej poprawy wskażników kontroli nadciśnienia.

Opracowane na podstawie: Journal of Hypertension / 2003-08-06

0 replies on “Wpływ programów edukacyjnych na jakość leczenia nadciśnienia tętniczego – badanie kanadyjskie”