Intensywne leczenie depresji w warunkach podstawowej opieki medycznej

Kathryn Rost i wsp – Managing depression as a chronic disease: a randomised trial of ongoing treatment in primary care BMJ 2002;325:934
W pracy autorzy postanowili zbadać długofalowe efekty intensywnej opieki nad pacjentami chorującymi na depresję, leczonymi w podstawowej opiece zdrowotnej. 24-miesięczne badanie przeprowadzono w 12 poradniach na terenie USA (8 z terenów miejskich i 4 z obszarów pozamiejskich).

Intensyfikacja leczenia polegała nie tylko na zastosowaniu standardów leczenia farmakologicznego w ramach regularnych wizyt w poradni, ale także na telefonicznym monitorowaniu przebiegu leczenia i zachęcaniu pacjentów, w przypadku nasilenia się dolegliwości, do wizyty u lekarza i omówienia swoich problemów.

Przeprowadzono szkolenia lekarzy oraz personelu pomocniczego poradni. Wprowadzono elementy psychoedukacji stosowanej przez przeszkolone pielęgniarki, a także system częstszych spotkań w początkowej fazie leczenia dla tych pacjentów, u których przebieg choroby tego wymagał.

Stwierdzono, iż oceniany przez pacjentów stopień remisji objawów oraz jakość funkcjonowania emocjonalnego fizycznego były znamienne lepsze w grupie postępowania intensywnego.

Zdaniem autorów, potraktowanie depresji jako choroby przewlekłej i zwiększenie motywacji pacjentów do aktywniejszego udziału w procesie terapeutycznym, sprzyjają poprawie. Jeśli analizy farmakoekonomiczne potwierdzą opłacalność takiej interwencji, należy zachęcać do wprowadzania na stałe intensywnych form opieki nad chorymi na depresją.

Opracowane na podstawie: BMJ / 2002-10-26

0 replies on “Intensywne leczenie depresji w warunkach podstawowej opieki medycznej”