Skuteczność populacyjnych programów interwencyjnych w chorobach przewlekłych

Scott R. Weingarten i wsp – Interventions used in disease management programmes for patients with chronic illness – which ones work? Meta-analysis of published reports BMJ 2002;325:925
Według danych z USA, bezpośrednie wydatki związane z leczeniem chorób przewlekłych sięgają miliardów dolarów rocznie. Jedną z metod obniżania kosztów związanych z chorobami przewlekłymi są populacyjne programy interwencyjne, których głównym celem jest poprawa jakości opieki zdrowotnej, a tym samym zwiększenie kontroli nad poszczególnymi chorobami.

Pomimo niebagatelnych kosztów wdrażania tych działań (1 miliard USD w 1999 roku), dane na temat ich skuteczności są skąpe. Weingarten i wsp. przeprowadzili meta-analizę dostępnych badań nad skutecznością programów interwencyjnych w chorobach przewlekłych. Analizą objęto łącznie 118 programów przeprowadzonych w latach 1987-2001.

Najczęstszymi interwencjami były: edukacja pacjentów (92/118 programów), ogólna edukacja zespołu leczącego (47/118) i informowanie zespołu o szczegółowych metodach postępowania i ich skuteczności (32/118). W większości badań stosowano więcej niż 1 interwencję.

Zaobserwowano, że ogólna edukacja, szczegółowe informowanie i systematyczne przypominanie zespołowi leczącemu o zasadach postępowania, znamiennie zwiększa częstość stosowania się do standardów i wywiera korzystny wpływ na skuteczność kontrolowania choroby przez pacjenta. Znamienną poprawę kontroli nad chorobą uzyskiwano również dzięki edukacji, przypominaniu o zasadach postępowania i zachętom finansowym skierowanym do pacjentów. Konieczne są kolejne badania, które pozwolą na bezpośrednie porównanie skuteczności poszczególnych interwencji.

Opracowane na podstawie: BMJ / 2002-10-26

0 replies on “Skuteczność populacyjnych programów interwencyjnych w chorobach przewlekłych”