Koszty intensywnej terapii cukrzycy typu 2 -UKPDS 63

Alastair Gray i wsp – Implementing intensive control of blood glucose concentration and blood pressure in type 2 diabetes in England: cost analysis (UKPDS 63) BMJ 2002;325:860
Badanie UKPDS potwierdziło korzyści kliniczne płynące z intensywnej terapii hipoglikemicznej i hipotensyjnej osób z cukrzycą typu 2. Analiza kosztów wykazała, że intensywne postępowanie ukierunkowane na obniżenie glikemii na czczo < 6 mmol/dl jest opłacalne (rok bez powikłań cukrzycy wiązał się z wydatkiem poniżej 1200 funtów/pacjenta).

Autorzy pracy oszacowali dodatkowe wydatki systemu opieki medycznej przy założeniu, że wszystkie osoby z cukrzycą typu 2 zamieszkujące Wielką Brytanię leczone będą wg zasad intensywnej terapii hipoglikemicznej i hipotensyjnej badania UKPDS. Na podstawie danych epidemiologicznych populację chorych na cukrzycę typu 2 oszacowano na 2,5%, tj. 1 011 000 pacjentów. Wzrost wydatków medycznych w postępowaniu intensywnym wynikałby ze zwiększonej liczby oznaczeń glikemii w ramach przeprowadzanej samokontroli oraz zwiększonej liczby kontrolnych wizyt lekarskich. Z drugiej strony aktywna terapia cukrzycy pozwoliłaby zredukować roczne wydatki na hospitalizację z powodu powikłań o 104 mln. funtów oraz zmniejszyć stan łóżek szpitalnych o 1100, jednocześnie jednak należałoby zwiększyć liczbę osób zatrudnionych w opiece ambulatoryjnej.

Oszacowany na podstawie wyliczeń wzrost wydatków netto poniesionych na intensyfikację terapii cukrzycy, wyniósłby dla całej populacji 100,5 miliona funtów/rok, co stanowi <1% planowanego w Wielkiej Brytanii wzrostu wydatków na ochronę zdrowia w latach 2001-2005.

Opracowane na podstawie: BMJ / 2002-10-19