Przewlekły stres w pracy zwiększa śmiertelność z przyczyn sercowo-naczyniowych

Mika Kivimaki i wsp – Work stress and risk of cardiovascular mortality: prospective cohort study of industrial employees BMJ 2002;325:857
We wcześniejszych badaniach nad zależnością pomiędzy stresem zawodowym a ryzykiem chorób układu krążenia posługiwano się jednym z dwóch modeli charakteryzujących stresogenne czynniki w środowisku pracy. Model napięcia w pracy zakłada, że połączenie wysokich wymagań ze strony pracodawcy ze słabą kontrolą nad obowiązkami jest obciążające dla zdrowia pracownika. Analogiczne konsekwencje zdrowotne może mieć brak uznania dla starań podejmowanych przez pracownika (model nierównowagi między zaangażowaniem a nagrodą).

Prospektywne badanie kohortowe autorów z Finlandii jest pierwszą próbą wykorzystania obu powyższych modeli do oceny zależności pomiędzy przewlekłym stresem w pracy a śmiertelnością z przyczyn sercowo-naczyniowych. Grupę badaną stanowiło 812 pracowników jednego z zakładów przemysłu metalowego w Finlandii. W trakcie wstępnego badania (w 1973 roku) u żadnej z tych osób nie rozpoznawano choroby układu sercowo-naczyniowego. Średni okres obserwacji wynosił 25.6 lat.

Po uwzględnieniu wieku i płci stwierdzono, że osoby z dużym napięciem w pracy są obciążone 2.2-krotnie większym ryzykiem zgonu z przyczyn krążeniowych niż koledzy, u których napięcie w pracy jest mniejsze. Z kolei, względne ryzyko zgonu z przyczyn krążeniowych u osób skarżących się na nierównowagę pomiędzy zaangażowaniem a nagrodą wynosiło 2.4.

Wzrost ryzyka pozostawał znamienny po uwzględnieniu ocenianych wyjściowo innych biologicznych i behawioralnych czynników ryzyka. Wyniki badania wskazują na potrzebę przeciwdziałania przewlekłemu stresowi w pracy.

Opracowane na podstawie: BMJ / 2002-10-19

0 replies on “Przewlekły stres w pracy zwiększa śmiertelność z przyczyn sercowo-naczyniowych”