Szybka zmiana fazy chorobowej jako czynnik prognostyczny w zaburzeniu afektywnym dwubiegunowym

Mario Maj i wsp – The Prognostic Significance of Switching in Patients With Bipolar Disorder: A 10-Year Prospective Follow-Up Study Am J Psychiatry 2002;159:1711
Falret, który stworzył pojęcie “folie circulaire”, już w połowie XIX wieku zwrócił uwagę na to, że manię i depresję leczyć łatwiej jeśli występują oddzielnie, niż gdy współistnieją. Celem pracy było stwierdzenie, czy szybkie, bezpośrednie przejście jednej fazy chorobowej w drugą, tzw. “switching,” ma znaczenie prognostyczne w zaburzeniu afektywnym dwubiegunowym.

Współczesne definicje zaburzenia afektywnego dwubiegunowego z szybką zmianą faz koncentrują się raczej na dużej liczbie faz w określonym czasie. Nie jest istotne czy jedna faza przechodzi bezpośrednio w drugą w ramach jednego epizodu.

Autorzy przebadali 97 pacjentów z zaburzeniem afektywnym dwubiegunowym, których pierwszy epizod miał przynajmniej jedną zmianę fazy chorobowej i 97 pacjentów, z tym samym rozpoznaniem, których pierwszy epizod składał się z pojedynczej fazy. Po 10 latach obserwacji okazało się, że u osób, u których w pierwszym epizodzie chorobowym obserwowano przynajmniej dwa bezpośrednie przejścia między fazami, przebieg choroby był dużo cięższy i dłuższy niż u osób z jednym przejściem pomiędzy fazami lub pojedynczą fazą w pierwszym epizodzie choroby. Pacjenci, których pierwszą fazą chorobową była depresja, mieli znacząco krótsze okresy remisji w ciągu 10 lat.

Z obserwacji tych wynika, że tzw. “switching” jest cechą ciężkiej odmiany zaburzenia afektywnego dwubiegunowego, szczególnie u tych pacjentów, u których choroba rozpoczyna się od fazy depresyjnej. U takich chorych nawroty choroby mogą, pomimo leczenia, zajmować nawet połowę życia.

Opracowane na podstawie: American Journal of Psychiatry / 2002-10-22