Wspólne choroby w małżeństwie

Julia Hippisley-Cox i wsp – Married couples` risk of same disease: cross sectional study BMJ 2002;325:636
Z wcześniejszych badań wiadomo, że osoby, których małżonkowie mają nadciśnienie tętnicze, są obciążone podwyższonym ryzykiem wystąpienia tej choroby. Analogiczne wnioski pochodzą z prac nad rakiem języka i żołądka oraz chłoniakiem nieziarniczym.

Hippisley-Cox i wsp. założyli, że wewnątrzmałżeński wzrost ryzyka może dotyczyć innych chorób, w których patogenezie odgrywają rolę czynniki środowiskowe, to jest: depresji, cukrzycy, choroby niedokrwiennej serca, udaru, hiperlipidemii, choroby wrzodowej, astmy i przewlekłej obturacyjnej choroby płuc. W celu zweryfikowania tej hipotezy oceniali, czy występowanie choroby u jednego z małżonków zwiększa ryzyko zachorowania przez drugiego, wcześniej zdrowego małżonka.

Atutem pracy była liczna grupa badana – obserwacją objęto 8386 par małżeńskich. Po uwzględnieniu różnic pomiędzy partnerami pod względem wieku, palenia papierosów i otyłości stwierdzono, że współmałżonkowie osób z astmą, depresją, nadciśnieniem tętniczym, hiperlipidemią i chorobą wrzodową żołądka, stanowią grupę zwiększonego ryzyka wystąpienia tych chorób. Iloraz szans był najwyższy dla depresji (2.08) i choroby wrzodowej (2.01), a najniższy w przypadku nadciśnienia (1.32) i hiperlipidemii (1.44).

Wyniki badania wskazują, że wspólne czynniki środowiskowe zwiększają ryzyko nie tylko nadciśnienia i niektórych nowotworów, ale także innych częstych chorób. Kolejne prace powinny przynieść odpowiedź na pytanie o przydatność badań przesiewowych w kierunku nadciśnienia, hiperlipidemii, astmy, depresji i choroby wrzodowej u współmałżonków osób chorych.

Opracowane na podstawie: BMJ / 2002-09-21

0 replies on “Wspólne choroby w małżeństwie”