Odległe następstwa ograniczenia spożycia soli w diecie

Lee Hooper i wsp – Systematic review of long term effects of advice to reduce dietary salt in adults BMJ 2002;325:628
Liczne dowody z piśmiennictwa wskazują, że ograniczenie spożycia sodu przez osoby z nadciśnieniem tętniczym powoduje spadek wartości ciśnienia. Dane na temat innych odległych następstw redukcji sodu w diecie są niejednoznaczne.

Hooper i wsp. podjęli próbę podsumowania wyników randomizowanych i kontrolowanych badań dotyczących odległych następstw tej interwencji dietetycznej u dorosłych osób z nadciśnieniem tętniczym i bez nadciśnienia. Mierzonymi parametrami były: śmiertelność, częstość incydentów wieńcowych, ciśnienie tętnicze, wydalanie sodu z moczem, jakość życia oraz stosowanie leków na nadciśnienie.

Meta-analizą objęto 11 badań na łącznej grupie 3514 osób. Mała liczba zgonów (łącznie 17) oraz incydentów wieńcowych uniemożliwiła ustalenie zależności pomiędzy redukcją sodu w diecie a częstością tych zdarzeń.

Po 13-60 miesiącach od interwencji dietetycznej skurczowe ciśnienie tętnicze obniżyło się o 1.1 (95% CI: od 1.8 do 0.4), a rozkurczowe o 0.6 mm Hg (95% CI: od 1.5 do -0.3). Wydalanie sodu z moczem spadło o 35.5 mmol/24 godz. (95% CI: od 47.2 do 23.9). Nie było korelacji pomiędzy wydalaniem sodu z moczem a ciśnieniem tętniczym.

Intensywność zaleceń dietetycznych budziła wątpliwości co do możliwości ich zastosowania w codziennej praktyce czy programach populacyjnych. Z drugiej strony redukcja sodu w diecie umożliwiała niektórym chorym przerwanie stosowania leków na nadciśnienie przy zachowaniu kontroli nad wartościami ciśnienia, chociaż nie udowodniono jej wpływu na ogólne parametry stanu zdrowia.

W opinii autorów, dotychczasowe badania nie pozwalają na wiarygodną ocenę odległych następstw zdrowotnych ograniczenia sodu w diecie a uzyskane obniżenie ciśnienia jest stosunkowo niewielkie.

Opracowane na podstawie: BMJ / 2002-09-21

0 replies on “Odległe następstwa ograniczenia spożycia soli w diecie”