Świat wobec chorób psychicznych

Graham Thornicroft, Samantha Maingay – The global response to mental ilness BMJ 2002;325:608.
Jedna dziesiąta populacji dorosłych, czyli około 450 milionów ludzi, cierpi na choroby psychiczne. Szacuje się, że do roku 2020 liczba chorych psychicznie sięgnie 15% populacji.

Choroby psychiczne w Europie i w krajach drugiej półkuli stanowią 43% przypadków inwalidztwa. Biorąc pod uwagę te dane, WHO oceniło zakres i rodzaj usług medycznych dla chorych psychicznie. Badaniem objęto 185 ze 191 krajów członkowskich.

Stwierdzono, że w 40% tych krajów nie istnieje narodowy plan polityki zdrowotnej w zakresie chorób psychicznych (wśród krajów afrykańskich odsetek ten wzrasta do 60%). W 25% państw członkowskich nie ma nawet prawnych regulacji dotyczących chorych psychicznie. Warto jednak zwrócić uwagę na to, że w krajach europejskich przepisy prawne dla tych chorych wprowadzono już w 74% krajów (w Azji Południowo-Wschodniej tylko w 17% państw). Narodowe programy zdrowotne pojawiły się w wielu z nich po zmianach politycznych od 1990 roku i obecnie istnieją w 55% krajów Europy.

W 19% krajów nie są dostępne podstawowe leki psychiatryczne: amitryptylina, chlorpromazyna i fenytoina. W innych państwach ceny leków stanowią istotną barierę ograniczającą ich użycie. Niepokojący jest również brak wyodrębnionego budżetu na opiekę nad zdrowiem psychicznym (28% państw), a w wielu krajach w system opieki nad zdrowiem psychicznym inwestuje się mniej niż 1% budżetu służby zdrowia.

Wydaje się zatem, że pomimo funkcjonujących podstawowych systemów opieki psychiatrycznej, globalnie zdrowie psychiczne nie jest uważane za istotny aspekt ludzkiego zdrowia.

Opracowane na podstawie: BMJ / 2002-09-21

0 replies on “Świat wobec chorób psychicznych”