Peryndopryl poprawia tolerancję wysiłku u pacjentów w podeszłym wieku z dysfunkcją lewej komory

S. Hutcheon i wsp – Perindopril improves six minute walking distance in older patients with left ventricular systolic dysfunction: a randomised double blind placebo controlled trial Heart 2002;88:373
Przewlekła niewydolność serca jest chorobą występującą szczególnie często w populacji ludzi w podeszłym wieku. Chociaż w randomizowanych badaniach klinicznych jednoznacznie udowodniono korzystne działanie inhibitorów konwertazy angiotensyny (ACE-I) w niewydolności serca, w badaniach tych ludzie starsi byli zazwyczaj pomijani (średni wiek uczestników badań wynosi 61 lat, podczas gdy średni wiek pacjentów z niewydolnością serca w Europie to 74-76 lat).

Celem niniejszego badania była ocena wpływu ACE-inhibitora – peryndoprylu, na tolerancję wysiłku i jakość życia u pacjentów w podeszłym wieku, ze skurczową niewydolnością serca. Badanie objęło 66 chorych powyżej 70 roku życia (średnia wieku 81 lat), z echokardiograficznymi cechami upośledzenia skurczowej funkcji lewej komory.

Pacjenci zostali losowo przydzieleni do grupy otrzymującej placebo lub peryndopryl. Przed rozpoczęciem badania i po 10 tygodniach przyjmowania leku zbadano tolerancję wysiłku pacjentów za pomocą dystansu pokonanego w czasie 6-cio minutowego marszu. Do oceny jakości życia użyto dwóch kwestionariuszy (SF-36 i LifHE).

Peryndopryl wysoce znamiennie poprawił wynik testu wydolności o 14%, podczas gdy w grupie placebo pozostał on niezmieniony (37.1 m versus -0.3 m, p < 0.001). Analiza wyników testu wykazała, że lek wydłużał dystans marszu zarówno u pacjentów w I i II grupie NYHA, jak i u osób o nasilonych objawach niewydolności serca (III i IV grupa NYHA).

Pacjenci przyjmujący peryndopryl uzyskali nieznacznie więcej punktów w testach oceniających jakość życia, ale różnica nie była znamienna statystycznie. Wg autorów, związane jest to z niedostosowaniem użytych skal do tej grupy wiekowej (np. pytania o zatrudnienie i aktywność seksualną).

Zdaniem autorów, wyniki potwierdzają zasadność stosowania inhibitora ACE u osób w podeszłym wieku z dysfunkcją skurczową lewej komory serca. Podkreślają oni dotychczasowy brak badań i niedostateczne stosowanie ACE-inhibitorów u najstarszych chorych, co wynika obaw lekarzy z powodu częstych chorób współistniejących i przyjmowania wielu leków a także podatności na objawy niepożądane tej grupy wiekowej. Badanie z zastosowaniem peryndoprylu potwierdziło skuteczność i bezpieczeństwo tego leku w grupie chorych w wieku podeszłym.

Opracowane na podstawie: Heart / 2002-10-21

 

0 replies on “Peryndopryl poprawia tolerancję wysiłku u pacjentów w podeszłym wieku z dysfunkcją lewej komory”