Nauczanie medycyny faktów

Rosc Hatala i Gordon Guyatt – Evaluating the teaching of evidence-based medicine JAMA 2002;288:1110
Komentarz R. Hatala i G. Guyatta poświęcony jest problemowi nauczania medycyny opartej na dowodach naukowych (Evidence-Based Medicine [EBM]).

Sprawne posługiwanie się EBM w życiu codziennym wymaga umiejętności: (1) rozpoznawania problemu, z którym zgłasza się chory oraz formułowania poprawnego pytania klinicznego, (2) skutecznego przeszukiwania piśmiennictwa medycznego dla uzyskania najlepszych dostępnych danych pomocnych w odpowiedzi na postawione pytanie, (3) krytycznej oceny uzyskanych dowodów oraz (4) odpowiedniego wykorzystania uzyskanych danych przy podejmowaniu decyzji dotyczących pojedynczych chorych i określenia najlepszego sposobu dalszego postępowania.

Coraz więcej szkół medycznych wprowadza do swoich programów nauczanie EBM. Autorzy komentarza zwracają jednak uwagę na to, że choć zasadniczym celem EBM jest ocena jakości prowadzonych badań, paradoksalnie większość danych dotyczących metod nauczania EBM pochodzi ze słabej jakości badań obserwacyjnych. Ewentualne wskazówki poświęcone metodom nauczania EBM opierałyby się więc na bardzo wątłych podstawach. Z drugiej strony, niewiele więcej wiadomo na temat metod nauczania np. badania przedmiotowego, medycyny ogólnej czy kardiologii. Pomimo braku właściwych dowodów na skuteczność metod nauczania np. kardiologii, istnieje powszechna zgoda co do tego, że prowadzone szkolenia są potrzebne.

Opracowane na podstawie: JAMA / 2002-09-04