Porównanie kaptoprilu i losartanu po zawale serca – wyniki badania OPTIMAAL

Kenneth Dickstein i wsp – Effects of losartan and captopril on mortality and morbidity in high risk patients after acute myocardial infarction: the OPTIMAAL randomised trial Lancet 2002;360:752
Podawanie ACE-inhibitorów zalecane jest u wszystkich chorych po zawale serca z niewydolnością serca lub obniżoną frakcją wyrzutową. ACE-inhibitory zmniejszają śmiertelność i rozwój niewydolności serca.

Lekami hamującymi działanie angiotensyny II są również blokery receptora AT1. Przesłanką do zastosowania tej grupy leków są teorie o niewystarczającej blokadzie układu renina-angiotensyna-aldosteron u chorych otrzymujących ACE-inhibitory oraz lepsza tolerancja blokerów receptorów AT1.

Celem badania OPTIMAAL było porównanie skuteczności kaptoprilu i losartanu w zapobieganiu zgonom i powikłaniom kardiologicznym po zawale serca. Do randomizowanego badania włączono ponad 5 tysięcy chorych z zawałem serca i cechami niewydolności serca, nowymi załamkami Q lub dorzutem zawału serca. Z badania wyłączono chorych przyjmujących wcześniej preparaty ACE-inhibitorów lub blokerów receptora AT1. Chorych randomizowano do leczenia kaptoprilem (3 x 50 mg) lub losartanem ( 1 x 50mg).

W 3-letniej obserwacji w obu grupach stwierdzono podobną częstość zgonów oraz wszystkich dodatkowych punktów końcowych. Obserwowano trend w kierunku mniejszej śmiertelności (na granicy istotności statystycznej) u chorych leczonych kaptoprilem (RR 1,13, 95%CI 0,99-1,28, p<0,07). Z powodu lepszej tolerancji leku chorzy leczeni losartanem rzadziej przerywali terapię.

Badanie potwierdziło brak wskazań do leczenia blokerami receptora AT1 u chorych wysokiego ryzyka po zawale serca. W opinii autorów terapię tę należy rozważyć jedynie u chorych z potwierdzoną nietolerancją ACE-inhibitorów.

Opracowane na podstawie: Lancet / 2002-09-07

 

0 replies on “Porównanie kaptoprilu i losartanu po zawale serca – wyniki badania OPTIMAAL”