Picie wina może zmniejszać ryzyko wystąpienia powikłań zawału serca

Michel de Lorgeril i wsp – Wine drinking and risks of cardiovascular complications after recent acute myocardial infarction Circulation 2002;106:1465
Wyniki licznych badań kontrolowanych i kohortowych wskazują, że ryzyko chorób układu krążenia u osób pijących umiarkowane ilości alkoholu jest mniejsze niż u abstynentów. Korzyść ze spożycia alkoholu dotyczyła głównie osób po 60 roku życia, obciążonych ryzykiem chorób serca i naczyń.

W żadnym z dotychczasowych badań nie analizowano wpływu picia wina na ryzyko powikłań świeżego zawału serca. Autorzy francuscy badali spożycie wina u 437 chorych po świeżym zawale (włączenie do 2 miesięcy po incydencie), w ramach kohorty The Lyon Diet Heart Study. Okres obserwacji wynosił średnio 4 lata. Procentowy udział etanolu wypijanego przez uczestników w całkowitej energii pochodzącej z diety, wynosił 7.6%, przy czym 92% stanowił etanol zawarty w winie.

W analizie uwzględniono głowne zmienne prognostyczne, jak ciężkość zawału oraz leczenie farmakologiczne. W porównaniu z abstynentami, ryzyko powikłań wieńcowych w okresie obserwacji było niższe o 59% (95% CI: 17-80) u osób, u których etanol stanowił 7.7% całkowitej energii pochodzącej z diety (przeciętnie 2 drinki/dobę) i o 52% (95% CI: 4-76) u osób, u których etanol stanowił 16% całkowitej energii pochodzącej z diety (przeciętnie 4 drinki/dobę).

Podsumowując, wyniki badania są zgodne z wcześniejszymi obserwacjami wskazującymi na ochronny wpływ umiarkowanego spożycia alkoholu u osób z grup ryzyka powikłań sercowo-naczyniowych. Biorąc pod uwagę, że regularne picie wina jest częstsze wśród osób wiodących zdrowszy tryb życia trudno ocenić, czy jego ochronne działanie jest niezależne od innych czynników. Zdefiniowanie osób, u których spożycie wina byłoby szczególnie korzystne i ustalenie składników wina odpowiedzialnych za działanie ochronne, powinno być celem kolejnych badań.

Opracowane na podstawie: Circulation / 2002-09-17