Wczesne rozpoznanie subklinicznej miażdżycy-komentarz

L. Swan i M.A. Gatzoulis – Early atherosclerosis – what does it means? Eur Heart J 2002;23:1317
Rozwój miażdżycy jest procesem ciągłym i wieloczynnikowym, a tworzenie się blaszek miażdżycowych obserwuje się już w pierwszej dekadzie życia. Problemem pozostaje wczesna identyfikacja osób zagrożonych powikłaniami miażdżycy i wprowadzenie odpowiedniej prewencji pierwotnej.

Podstawowym czynnikiem ryzyka, który zwiększa 2-krotnie ryzyko zawału serca, jest dodatni wywiad rodzinny. Potwierdzono, że młode osoby, których rodzice przebyli zawał serca poniżej 60 r.ż., miały częściej zwężenia tętnic wieńcowych w badaniach autopsyjnych, większą grubość błony wewnętrznej tętnicy szyjnej w badaniu USG i więcej czynników ryzyka.

W opinii autorów brak jest nadal znaczących postępów w identyfikacji wysoko zagrożonych osób z dodatnim wywiadem rodzinnym. Zawał serca u rodziców może być istotnie związany z trybem życia i czynnikami środowiskowymi. Ogranicza to uznanie wywiadu rodzinnego jako wskaźnika ryzyka związanego wyłącznie z cechami genetycznymi. Jednocześnie odkrycie ponad 200 genów wpływających na gospodarkę lipidową ogranicza możliwości prowadzenia skriningu genetycznego.

Brak jest badań oceniających rokowanie i implikacje terapeutyczne wynikające z badania naczyniowego tętnic szyjnych u młodych osób. W opinii autorów, wyniki badań naczyń nie pozwalają na jednoznaczną kwalifikację osób z dodatnim wywiadem rodzinnym do prewencji pierwotnej.

Zalecenia europejskie uzasadniają prozdrowotną modyfikację trybu życia u wszystkich osób niezależnie od wywiadu rodzinnego. Leczenie farmakologiczne powinno rozpoczynać się przy 10-letnim bezwzględnym ryzyku choroby wieńcowej przekraczającym 20% (wg skali Framingham).

Opracowane na podstawie: European Heart Journal / 2002-09-01

0 replies on “Wczesne rozpoznanie subklinicznej miażdżycy-komentarz”