Czynniki związane z nie stosowaniem się do zaleceń leczniczych w nadciśnieniu tętniczym

E. Jokisalo i wsp – Factors related to non-compliance with antihypertensive drug th J Human Hypertension 2002;16:577
Fińskie dane z końca lat 90-tych wskazują, że jedynie co piąty mieszkaniec tego kraju leczony z powodu nadciśnienia tętniczego miał prawidłowe ciśnienie (poniżej 140/90 mm Hg). Wiadomo, że jedną z głównych przyczyn niedostatecznej kontroli ciśnienia tętniczego jest ignorowanie zaleceń dotyczących leczenia. Wiedza na temat przyczyn łamania zaleceń jest wciąż niedostateczna.

Autorzy z Kuopio analizowali te przyczyny u 1561 osób z nadciśnieniem tętniczym osób stosujących leki, będących pod opieką 26 ośrodków ambulatoryjnych w Finlandii. Badanie przeprowadzono w 1996 roku. Powody zaniedbywania zaleceń podzielono arbitralnie na dwie grupy: związane z systemem opieki zdrowotnej (np. niedostateczna motywacja i wsparcie za strony lekarza, nieprawidłowe monitorowanie choroby, brak refundacji leków) i związane z pacjentem (np. nieakceptowanie lub lekceważenie choroby, frustracja, problemy ekonomiczne). Źródłem danych były kwestionariusze.

Zdecydowana większość badanych zgłaszała istnienie co najmniej jednej przyczyny łamania zaleceń, związanej z systemem opieki zdrowotnej (88% uczestników) i co najmniej jednej związanej z czynnikami osobistymi (92%). Ilorazy szans nie przestrzegania zaleceń w przypadku istnienia wielu przyczyn związanych z systemem opieki zdrowotnej i z czynnikami osobistymi, wynosiły odpowiednio: 4.77 i 3.23. Kolejnym ważnym czynnikiem ryzyka były działania niepożądane leków (iloraz szans łamania zaleceń = 1.41).

Autorzy podsumowują, że czynniki związane nie stosowaniem się do zaleceń leczniczych w nadciśnieniu tętniczym stanowią niejednorodną grupę i zależą zarówno od systemu opieki zdrowotnej jak i samych chorych.

Opracowane na podstawie: Journal of Human Hypertension / 2002-08-27