Etiologiczny model depresji u kobiet

Kenneth S. Kendler, Charles O. Gardner, Carol A. Prescott – Toward a comprehensive developmental model for major depression in women Am J Psychiatry 2002;159:1133
W świetle dotychczasowych badań oczywiste wydaje się wieloczynnikowe uwarunkowanie zaburzeń depresyjnych. Dyskusja toczy się wokół oszacowania udziału poszczególnych czynników środowiskowych i genetycznych w patogenezie epizodu dużej depresji. Autorzy pracy podjęli próbę opracowania modelu etiologii depresji, opierając się na ustrukturalizowanych wywiadach i szeregu skal psychometrycznych zastosowanych do oceny czynników ryzyka u 1942 dorosłych bliźniąt płci żeńskiej, urodzonych w latach 1933-1972.

Wzięto pod uwagę 18 czynników ryzyka w 5 warstwach: dzieciństwo (uwarunkowania genetyczne, zaburzone relacje w rodzinie, molestowanie seksualne, utrata jednego lub obojga rodziców), wczesny okres dojrzewania (neurotyczność, zaburzenia poczucia własnej wartości, zaburzenia zachowania i lękowe o wczesnym początku), późny okres dojrzewania (kłopoty szkolne, przeżycia traumatyczne, niewystarczające wsparcie społeczne, używanie substancji psychoaktywnych), okres dorosłości (wywiad dotyczący rozwodów i przebytych epizodów dużej depresji), późny okres życia (problemy małżeńskie, trudne wydarzenia życiowe).

Analiza statystyczna wskazała na czynniki w najwyższym stopniu korelujące z zachorowaniem: wysoki poziom neurotyczności, zaburzenia zachowania i lękowe o wczesnym początku, używanie substancji psychoaktywnych, w dalszej kolejności czynniki dotyczące dzieciństwa, dojrzewania, a także wszystkie czynniki sytuowane w późnym okresie życia. Zaproponowany przez autorów model pozwolił na wyjaśnienie w 52%

różnic w ryzyku rozwoju depresji w rocznej obserwacji. Stworzenie bardziej spójnego modelu etiologicznego depresji wymaga dalszych badań.

Opracowane na podstawie: American Journal of Psychiatry / 2002-07-22

 

0 replies on “Etiologiczny model depresji u kobiet”