Neuropsychiatria a przyszłość psychiatrii i neurologii.

Stuart C. Yudofsky i Robert E. Hales – Neuropsychiatry and the future of psychiatry and neurology Am J Psychiatry 2002;159:1261
Treścią artykułu redakcyjnego są rozważania na temat wzajemnych powiązań dwóch siostrzanych, w opinii autorów, specjalności, jakimi są neurologia i psychiatria.

Do lat 70-tych dominowała tendencja oddzielania neurologii od psychiatrii ewoluującej, zwłaszcza w USA, w kierunku psychiatrii społecznej, środowiskowej, lub psychoanalizy. Ideologia często górowała nad nauką, czego przejawem były nurty antymedyczne w psychiatrii.

Koniec dwudziestego wieku przyniósł odwrócenie tendencji. Postępy wiedzy o mózgu przybliżają psychiatrię do jej wspólnych z neurologią korzeni. Autorzy obawiają się wręcz, aby psychiatria nie pogrążyła się w redukcjonizmie i nie zatraciła humanistycznego oblicza.

Autorzy opowiadają się za powrotem do pojęcia neuropsychiatrii, jako określenia integrującego sfery, które usiłowano oddzielić – ciało i umysł. Obrazując swoje poglądy wykresami, autorzy pozostawiają po stronie psychiatrii takie kategorie jak: samopoczucie, nastrój, myślenie i zachowanie, a po stronie neurologii takie pojęcia jak ruch i czucie, wyróżniając neuropsychiatrię jako wspólny zbiór takich pojęć jak: uwaga, gotowość, czuwanie, pamięć, język i mowa, inteligencja, świadomość, motywacja.

Pozycję neuropsychiatrii jako dyscypliny integrującej określą postępy neurobiologii, starzenie się społeczeństw, ruch praw pacjenta, poglądy nieprofesjonalistów. Z czasem neuropsychiatria obejmie i schizofrenię i choroby afektywne. Reunifikacja neurologii i psychiatrii w neuropsychiatrię jest, zdaniem autorów, korzystna dla pacjentów.

Opracowane na podstawie: American Journal of Psychiatry / 2002-08-13

0 replies on “Neuropsychiatria a przyszłość psychiatrii i neurologii.”