Europa Wschodnia obszarem o wysokiej śmiertelności z powodu chorób sercowo-naczyniowych

F. Levi i wsp – Trends in mortality from cardiovascular and cerebrovascular diseases in Europe and other areas of the world Heart 2002;88:119
W przeciwieństwie do większości krajów zachodnioeuropejskich, śmiertelność z powodu choroby wieńcowej (coronary heart diseases,  CHD) i choroby naczyń mózgowych (cerebrovascular diseases, CVD) w Europie Wschodniej w latach 80-tych i wczesnych 90-tych wykazywała tendencję rosnącą. Zmiany ekonomiczne zachodzące w krajach tego regionu mogły mieć korzystny wpływ na odwrócenie tego trendu.

Levi i wsp. przeprowadzili analizę zmian w śmiertelności z powodu CHD i CVD w Europie i wybranych krajach innych kontynentów, w latach 1965-1998. W krajach Unii Europejskiej, śmiertelność z powodu CHD wśród mężczyzn i kobiet zmniejszyła się odpowiednio: ze 163/100000 i 70/100000 w latach 1975-9 do 99/100000 i 45/100000 w latach 1995-8 (spadek o 39% i 36%). W porównaniu z latami 1965-9, śmiertelność z powodu CVD w latach 1995-8 spadła o ponad 55%.

W Europie Wschodniej największy spadek śmiertelności z powodu CHD i CVD zanotowały w ostatnich latach Czechy, natomiast najistotniejszy wzrost miał miejsce w Rosji, gdzie w latach 1995-8 z powodu CHD umierało aż 330/100000 mężczyzn i 154/100000 kobiet, a z powodu CVD 203/100000 mężczyzn i 150/100000 kobiet.

W Polsce śmiertelność z powodu CHD u mężczyzn zmniejszyła się ze 128/100000 w latach 1985-9 do 114/100000 w latach 1995-8. W tym samym czasie, śmiertelność z powodu CHD u polskich kobiet nieznacznie wzrosła (odpowiednio 38/100000 i 39/100000). Z kolei, śmiertelność z powodu CVD w Polsce w ostatnim okresie nadal wykazuje łagodną tendencję wzrostową (u mężczyzn 54/100000 w latach 1985-9 i 58/100000 w latach 1995-8, u kobiet odpowiednio: 42 i 43/100000).

Opracowane na podstawie: Heart / 2002-07-05

 

0 replies on “Europa Wschodnia obszarem o wysokiej śmiertelności z powodu chorób sercowo-naczyniowych”