Wpływ objawów depresyjnych na częstość zgonów

Junji Takeshita i wsp. – Are depressive symptoms a risk factor for mortality in elderly Japanese American men?: the Honolulu-Asia aging study Am J Psychiatry 2002;159:1127.
Wyniki badań wskazują na większą umieralność osób w podeszłym wieku z objawami depresji. Jedno z ostatnich badań populacyjnych wykazało dwukrotnie wyższą liczbę zgonów z powodu chorób serca u osób z ciężką postacią depresji w porównaniu z grupą o miernych objawach depresji.

Przedstawiana praca ocenia wpływ objawów depresyjnych na śmiertelność ogólną. Sześcioletnim badaniem prospektywnym objęto 3196 Amerykanów pochodzenia japońskiego w wieku od 71 do 93 lat. Oceny stanu psychicznego dokonano stosując kwestionariusz Centrum Badań Epidemiologicznych Depresji, w którym za wartości odcinające przyjęto 9 punktów (co odpowiada objawom depresyjnym i nie jest równoznaczne z klinicznie jawną depresją).

Objawy depresyjne stwierdzono u 317 osób (9,9%), spośród nich 83 osoby zmarły w ciągu 6 lat obserwacji, natomiast wśród osób bez objawów depresyjnych (2879) było 601 zgonów. Wskaźnik umieralności po 6 latach wynosił 54,1/1000 rocznie wśród osób z objawami depresyjnymi i 41,5/1000 rocznie u osób bez depresji. Względne ryzyko zgonu (po uwzględnieniu wieku, stanu cywilnego i leczenia antydepresyjnego) związane z objawami depresyjnymi wynosiło 1,27 (95% przedział ufności, 95%CI: 1,01-1,60) i było większe w grupie osób z objawami depresyjnymi lecz bez chorób współistniejących (1,57; 95% CI: 1,08-2,29). W grupie osób z chorobami współistniejącymi (choroba niedokrwienna serca cukrzyca, udar rak)  objawy depresyjne nie zwiększały ryzyka (1,11; 95%CI:0.83-1,49).

Objawy depresyjne są czynnikiem ryzyka zgonów w populacji starszych mężczyzn, zwłaszcza bez chorób towarzyszących.

Opracowane na podstawie: American Journal of Psychiatry / 2002-07-17

 

0 replies on “Wpływ objawów depresyjnych na częstość zgonów”