Ryzyko powikłań sercowo-naczyniowych przed rozpoznaniem cukrzycy (Nurses Health Study)

Frank B. Hu i wsp – Elevated risk of cardiovascular disease prior to clinical diagnosis of type 2 diabetes Diab Care 2002;25:1129
Badania sugerują, że wyższe ryzyko powikłań sercowo-naczyniowych może występować na wiele lat przed rozpoznaniem cukrzycy. W celu dokładnej oceny ryzyka powikłań w okresie przed klinicznym rozpoznaniem cukrzycy, przeanalizowano wyniki 20-letnich obserwacji ponad 117 tysięcy kobiet w wieku 30-55 lat, włączonych w 1976 roku do badania Nurses Health Study (NHS).

W ciągu 20-letniej obserwacji, u blisko 6 tysięcy kobiet rozpoznano cukrzycę typu II. W porównaniu z pozostałymi uczestniczkami NHS, ryzyko zawału serca w czasie obserwacji było u nich ponad 3,5-krotnie wyższe przed rozpoznaniem cukrzycy i prawie 4,5-krotnie wyższe po rozpoznaniu cukrzycy. Stwierdzono również blisko 2- i 3-krotne zwiększenie ryzyka udaru, odpowiednio przed i po rozpoznaniu cukrzycy.

Wykazano stopniowy, istotny wzrost łącznie ocenianego ryzyka zawału serca i udaru mózgu przed rozpoznaniem cukrzycy i po rozpoznaniu cukrzycy. Najbardziej zagrożone zawałami serca i udarami były chore z cukrzycą rozpoznaną na początku obserwacji.

Grupa z rozpoznaną podczas obserwacji cukrzycą miała wyjściowo więcej czynników ryzyka miażdżycy. Podwyższone ryzyko powikłań sercowo-naczyniowych występowało nawet na 15 lat przed klinicznym rozpoznaniem cukrzycy. Wskazuje to na potrzebę prowadzenia regularnej diagnostyki przesiewowej i prewencji pierwotnej powikłań miażdżycy u chorych z czynnikami ryzyka wystąpienia cukrzycy.

Opracowane na podstawie: Diabetes Care / 2002-07-16

0 replies on “Ryzyko powikłań sercowo-naczyniowych przed rozpoznaniem cukrzycy (Nurses Health Study)”