Obciążenie chorobami somatycznymi a ryzyko samobójstwa u osób w podeszłym wieku

Margda Waern i wsp – Burden of illness and suicide in elderly people: case-control study BMJ 2002;324:1355
U większości osób powyżej 65. roku życia, podejmujących próby samobójcze, stwierdza się objawy depresji. Nie wyjaśniono do końca, czy na zachowania tego typu wpływają również choroby somatyczne. Z dostępnych danych wynika, że może to mieć miejsce w 34-94% przypadków samobójstw.

Autorzy prezentowanej pracy zbadali 100 kolejnych przypadków samobójstw osób powyżej 65. roku życia, zamieszkujących Geteborg i okolice. Uzyskując, przy pomocy ustrukturalizowanego wywiadu, informacje od krewnych, zebrano dane dotyczące rodzaju i ogólnej ciężkości chorób somatycznych występujących w grupie badanej. Wyniki porównano z rezultatami badania w, dostosowanej pod względem zmiennych demograficznych, grupie kontrolnej.

Analiza statystyczna zebranego materiału pozwoliła na zidentyfikowanie trzech niezależnych czynników ryzyka samobójstwa w podeszłym wieku: upośledzenia wzroku, chorób neurologicznych i nowotworowych. Zarówno obecność poważnej choroby somatycznej, jak i ogólne obciążenie chorobami somatycznymi wiązała się z większym ryzykiem samobójstwa u mężczyzn, niż u kobiet. Mimo pewnych ograniczeń (stosunkowo mała grupa badana, źródła informacji różne dla grupy badanej i kontrolnej), na podstawie uzyskanych wyników można zidentyfikować chorych szczególnie zagrożonych samobójstwem, wymagających stałej opieki psychiatrycznej.

Opracowane na podstawie: BMJ / 2002-06-08

 

0 replies on “Obciążenie chorobami somatycznymi a ryzyko samobójstwa u osób w podeszłym wieku”