Czy nocny spadek ciśnienia tętniczego zależy od aktywności nocnej?

Ramon C. Hermida i wsp – Relationship between physical activity and blood pressure in dipper and non-dipper hypertensive patients J Hypertens 2002;20:1097
U pacjentów z nadciśnieniem tętniczym, u których ciśnienie nie zmniejsza się w nocy (non-dippers), częściej występują zmiany narządowe i powikłania ze strony układu krążenia.

Mechanizm braku nocnego spadku ciśnienia pozostaje niejasny. Według niektórych, przyczyna tkwi w zmiennej aktywności układu autonomicznego. Inni uważają, że zasadniczą rolę odgrywa zwiększona aktywność  w nocy lub zaburzenia snu.

Celem badania była ocena zależności pomiędzy wahaniami ciśnienia tętniczego w ciągu doby a aktywnością fizyczną osób z łagodnym i umiarkowanym nadciśnieniem. U 306 pacjentów monitorowano ambulatoryjnie ciśnienie tętnicze, jednocześnie rejestrując aktywność fizyczną za pomocą przyspieszeniomierza założonego na przegub dominującej ręki.

Wśród uczestników badania wyodrębniono grupę osób bez nocnego spadku ciśnienia (non-dippers). Kryterium podziału stanowiło obniżenie średniego ciśnienia skurczowego w czasie snu o 10%. Obie grupy nie różniły się pod względem aktywności fizycznej, częstości rytmu serca i długości snu. Wśród pacjentów otrzymujących leki hipotensyjne, grupa non-dippers była liczniejsza (61.4%) niż wśród osób nieleczonych (37.4%).

Badanie sugeruje, że zwiększona aktywność fizyczna w nocy lub zaburzenia snu nie są przyczynami braku nocnego spadku ciśnienia. Zdaniem autorów, u pacjentów leczonych może nią być natomiast zbyt krótki, nie obejmujący całej doby, czas działania leków.

Opracowane na podstawie: Journal of Hypertension / 2002-06-17

 

0 replies on “Czy nocny spadek ciśnienia tętniczego zależy od aktywności nocnej?”