Świeżo wykryta cukrzyca a subiektywnie odczuwana jakość zdrowia

David Edelman i wsp. – Impact of diabetes screening on quality of life Diabetes Care 2002;25:1022
Szereg przewlekłych, utajonych schorzeń wyraźnie pogarsza sytuację zdrowotną pacjenta. Taka zależność jest obserwowana w przypadku subklinicznej niedoczynności tarczycy.

Autorzy badania postanowili stwierdzić czy problem ten dotyczy również cukrzycy a także, czy nadanie “etykiety” wynikającej z rozpoznania cukrzycy wiąże się z istotnym pogorszeniem jakości życia, co mogłoby przemawiać przeciwko badaniom przesiewowym w kierunku cukrzycy. Do badania włączono 1253 osoby w wieku 45-65 lat bez rozpoznanej cukrzycy. Cukrzycę diagnozowano, gdy w trakcie badania przesiewowego stężenie hemoglobiny glukozylowanej (A1c) przekraczało 7,0 % lub stężenie glukozy na czczo przekraczało 126 mg/dl. Jakość życia oceniano na podstawie kwestionariusza Medical Outcomes Study Short Form 36 (SF-36).

W badaniu początkowym i po roku czasu nie stwierdzono istotnej różnicy pomiędzy badanymi z rozpoznaną cukrzycą (n=56, 4.5% badanych) i bez cukrzycy. Istotnymi czynnikami, które pogarszały jakość życia badanych, były współistniejące schorzenia i powikłania cukrzycy. Zwiększona aktywność fizyczna, z kolei, wpływała na wyższą ocenę jakości życia.

Autorzy konkludując podkreślają fakt, że w badaniach przesiewowych mających na celu wykrycie cukrzycy, nadanie “etykiety” osoby chorej na cukrzycę jak również sama choroba, bez współistniejących powikłań, nie wywierają wpływu na wskaźniki oceny stanu zdrowia.

Opracowane na podstawie: Diabetes Care / 2002-06-17

0 replies on “Świeżo wykryta cukrzyca a subiektywnie odczuwana jakość zdrowia”