Status społeczno-ekonomiczny kobiet chorych na cukrzycę

G.L.A. Beckles i P.E. Thompson-Reid – Socioeconomic status of women with diabetes – United States, 2000 JAMA 2002; 287:2496
Osoby o niższej pozycji społeczno-ekonomicznej chorują częściej i mają gorszy dostęp do usług medycznych o wysokim standardzie, tak leczniczych, jak i profilaktycznych.

Choć liczba chorych na cukrzycę w Stanach Zjednoczonych stale rośnie, do chwili obecnej niewiele wiadomo było o statusie społeczno-ekonomicznym tych osób. Ponad połowę osób z cukrzycą stanowią kobiety powyżej 20. roku życia, podjęto zatem badania tej grupy populacyjnej.

Centrum Kontroli Chorób (CDC) opracowało dane pochodzące z Systemu Oceny Behawioralnych Czynników Ryzyka. Ocenę statusu społeczno-ekonomicznego przeprowadzono na podstawie poziomu wykształcenia i rocznych dochodów gospodarstwa domowego ankietowanych kobiet w wieku co najmniej 25 lat. Do osób o niskiej pozycji społeczno-ekonomicznej zaliczano te, które nie ukończyły szkoły średniej lub żyją w gospodarstwie domowym o rocznym dochodzie mniejszym niż 25 000 dolarów.

Spośród 109680 ankietowanych kobiet na cukrzycę chorowało 6835 (6,3%). Średni wiek w chwili rozpoznania cukrzycy wynosił 48,8 lat. Aż 27,7% kobiet z cukrzycą nie ukończyło szkoły średniej. Wśród kobiet bez cukrzycy wskaźnik ten wynosił 12,2%. Kobiety z cukrzycą miały także niższe dochody (40,4% żyło w gospodarstwach domowych o dochodach nie przekraczających 25 000 dolarów rocznie) w porównaniu z kobietami bez cukrzycy (odpowiednio 22%).

Zdaniem autorów raportu należy podjąć badania nad wyjaśnieniem wpływu warunków społeczno-ekonomicznych na zdrowie oraz jakość opieki zdrowotnej nad kobietami z cukrzycą.

Opracowane na podstawie: JAMA / 2002-05-08

0 replies on “Status społeczno-ekonomiczny kobiet chorych na cukrzycę”