Wpływ karmienia piersią na poziom inteligencji u dorosłych

Erik L. Mortensen i wsp – The association between duration of breastfeeding and adult intelligence JAMA 2002;287:2365.
Przeprowadzone badania sugerują pozytywną zależność między długością karmienia piersią a poziomem rozwoju dziecka i jego zdolnościami poznawczymi. Jednakże, jedyne dotychczasowe badanie nad wpływem karmienia piersią na poźniejszy poziom inteligencji u dorosłych obarczone było niedociągnięciami metodologicznymi.

Badaniem kohortowym w Danii objęto grupę 973 osób (490 mężczyzn i 483 kobiety), w której średnia wieku w chwili oceny poziomu inteligencji wynosiła 27,2 lat oraz drugą grupę nie nakładającą się – 2280 mężczyzn w wieku poborowym, średnio 18,7 lat. Poziom inteligencji oznaczano w pierwszej grupie ilorazem inteligencji (IQ) w słownej, bezsłownej i pełnej skali Wechslera dla dorosłych. Grupę drugą badano duńską wersją testu na inteligencję stosowanego przy ocenie poborowych – Borge Priens Prove test (BPP).

Czas karmienia piersią podzielono na 5 kategorii: do 1 miesiąca, 2-3 miesiące, 4-6 miesięcy, 7-9 miesięcy i powyżej 9 miesięcy.

Wykazano statystycznie znamienną zależność IQ od długości karmienia piersią (karmieni do 1 miesiąca życia – IQ w pełnej skali Wechslera = 99,4; karmieni do 2-3 miesięcy – IQ = 101,7; karmieni do 4-6 miesięcy-IQ = 102,3; karmieni do 7-9 miesięcy-IQ = 106.0 oraz karmieni powyżej 9 miesięcy-IQ = 104.0 (p=0.003). Wyniki testu BPP dla takich samych kategorii czasowych w drugiej populacji badanej wynosiły odpowiednio: 38.0, 39.9, 40.1, 40.1 (p=0.01).

Związek ten był niezależny od wielu zmiennych uwzględnianych w obu grupach badanych, dwoma różnymi rodzajami testów na inteligencję.

Opracowane na podstawie: JAMA / 2002-05-08

0 replies on “Wpływ karmienia piersią na poziom inteligencji u dorosłych”