Cukrzyca a ryzyko miażdżycy tętnic obwodowych: UKPDS 59

Amanda I. Adler i wsp – UKPDS 59: hyperglicemia and other potentially modifiable risk factors for peripheral vascular disease in type 2 diabetes Diabetes Care 2002;25:894
Miażdżyca zarostowa tętnic kończyn dolnych jest poważnym powikłaniem cukrzycy. Na podstawie wyników badania UKPDS brytyjscy autorzy ocenili prawdopodobieństwo wystąpienia miażdżycy zarostowej w zależności od poszczególnych czynników ryzyka stwierdzanych u chorych na cukrzycę.

Do badania zaangażowano ponad 5 tysięcy chorych ze świeżo wykrytą cukrzycą typu II. Miażdżycę tętnic kończyn dolnych rozpoznawano na podstawie wywiadu (chromanie przestankowe), badania przedmiotowego (brak tętna na tętnicy piszczelowej lub grzbietowej stopy przynajmniej jednej kończyny) oraz oceny stosunku ciśnienia skurczowego na podudziu i ramieniu (indeks kostkowo-ramienny – wartość poniżej 0.8 uznano za potwierdzający miażdżycę).

Spośród około 3.8 tysiąca uczestników bez cech miażdżycy na początku badania, po 6 latach obserwacji objawy choroby stwierdzono u około 100 osób. Metodą analizy wieloczynnikowej wykazano istotną zależność pomiędzy wystąpieniem miażdżycy a podwyższonym poziomem hemoglobiny glikolizowanej Hb A1c. Wzrost Hb A1c o 1 % podnosił ryzyko miażdżycy o blisko 30 %. Ponadto stwierdzono, że występowanie miażdżycy zależy od: palenia papierosów, wysokich wartości ciśnienia skurczowego oraz niskiego poziomu frakcji HDL cholesterolu. Ciśnienie rozkurczowe, podobnie jak poziom cholesterolu całkowitego oraz trójglicerydów nie wpływały istotnie na ryzyko miażdżycy.

Autorzy podkreślają, że hiperglikemia, nadciśnienie, zaburzenia lipidowe oraz nikotynizm są potencjalnie modyfikowalnymi czynnikami ryzyka, co powinno mieć znaczenie w opiece medycznej nad chorymi z cukrzycą typu II.

Opracowane na podstawie: Diabetes Care / 2002-05-14

 

0 replies on “Cukrzyca a ryzyko miażdżycy tętnic obwodowych: UKPDS 59”