Wpływ otyłości na rozwój miażdżycy u młodych mężczyzn

Henry C. McGill i wsp – Obesity accelerates the progression of coronary atherosclerosis in young men Circulation 2002;105:2712
Otyłość jest jednym z podstawowych czynników ryzyka rozwoju miażdżycy. Znaczenie otyłości i innych czynników ryzyka w rozwoju zmian miażdżycowych u osób młodych nie zostało dokładnie określone.

W badaniu zmian patomorfologicznych związanych z rozwojem miażdżycy (projekt PDAY, The Pathobiological Determinants of Atherosclerosis in Youth), do analizy włączono dane sekcyjne 2821 osób w wieku 15-34, lat zmarłych nagle z przyczyn zewnętrznych (wypadki, zabójstwa lub samobójstwa). Analizowano czynniki ryzyka i stopień rozwoju zmian miażdżycowych w tętnicach wieńcowych.

Wykazano istotną korelację pomiędzy indeksem masy ciała (BMI) a nasileniem zmian miażdżycowych w tętnicach wieńcowych u młodych mężczyzn. U mężczyzn z BMI > 30 kg/m2 wpływ otyłości na rozwój zmian w prawej tętnicy wieńcowej był najwyższy u osób z silnie rozwiniętą otyłością typu brzusznego. W tej grupie stwierdzono również większą częstość zwężeń gałęzi przedniej zstępującej. Stwierdzono istotną korelację otyłości z innymi podstawowymi czynnikami ryzyka miażdżycy. Oceniono jednakże, że inne czynniki ryzyka tylko w 15% odpowiadają za wpływ otyłości na rozwój zmian miażdżycowych.

Badanie potwierdza więc istotny i niezależny od innych czynników ryzyka wpływ otyłości na rozwój i nasilenie zmian miażdżycowych w tętnicach wieńcowych u młodych mężczyzn. U kobiet stwierdzono nieistotne statystycznie trendy korelujące otyłość z rozwojem miażdżycy. Wyniki badania przekonują o istotnym znaczeniu wczesnej modyfikacji nadwagi i otyłości dla prewencji pierwotnej choroby wieńcowej. Dalszych badań wymaga wyjaśnienie mechanizmu, w jakim otyłość wpływa na nasilenie rozwoju miażdżycy w młodości.

Opracowane na podstawie: Circulation / 2002-06-11

0 replies on “Wpływ otyłości na rozwój miażdżycy u młodych mężczyzn”