Jaka jest rzeczywista śmiertelność wewnątrzszpitalna z powodu zawału serca?

B. Kuch i wsp – What is the real hospital mortality from acute myocardial infarction? Epidemiological vs clinical view Eur Heart J 2002;23:714
W ostatnich 10 latach obserwuje się stopniowy spadek śmiertelności z powodu choroby wieńcowej i jej powikłań. Dane z badania MONICA 25% tego zmniejszenia przypisują prewencji pierwotnej, 29% wtórnej wtórnej  prewencji ukierunkowanej na czynniki ryzyka a 43% innym postępom w terapii.

W badaniach klinicznych przy zastosowaniu najnowocześniejszych metod leczenia, w trakcie hospitalizacji po zawale notuje się śmiertelność szpitalną rzędu 2.6%. Rodzi się pytanie, czy śmiertelność może zależeć od wyboru definicji zawału serca?

Kuch i wsp. zastosowali dwie definicje ostrego zawału serca, kliniczną i epidemiologiczną, do prospektywnej oceny śmiertelności wewnątrzszpitalnej i dynamiki zmian śmiertelności w ciągu 11 lat (1985-1995), u 4889 niemieckich pacjentów z podejrzeniem zawału.

Zgodnie z definicją epidemiologiczną, do grupy badanej kwalifikowano pacjentów z potwierdzeniem lub tylko podejrzeniem zawału serca oraz wszystkie przypadki zgonów o nieustalonej przyczynie na tle choroby wieńcowej w wywiadzie lub ze zmianami naczyń wieńcowych w autopsji. Definicja kliniczna obejmowała natomiast wyłącznie przypadki potwierdzonego zawału serca.

Stwierdzono, że śmiertelność według kryteriów epidemiologicznych wynosiła średnio w badanym okresie 28-29.8%, zaś według kryteriów klinicznych jedynie 13.5%. Przez 11 lat obserwacji spadek śmiertelności wewnątrzszpitalnej z powodu zawału serca był umiarkowany, jeśli zastosowano definicję epidemiologiczną, natomiast istotny (z 15.8% latach 1985-1988 do 10.8% w latach 1993-1995, p < 0.001), jeśli wybrano definicję kliniczną.

Znaczne różnice w śmiertelności tłumaczy się tym, że definicja kliniczna nie dotyczy dużej grupy pacjentów (do 70% wszystkich zmarłych w pierwszej dobie hospitalizacji), w której wczesny zgon uniemożliwił potwierdzenie zawału serca. Wyniki analizy sugerują, że rzeczywista śmiertelność wewnątrzszpitalna z powodu zawału serca jest wyższa niż podawana przez niektórych autorów.

Opracowane na podstawie: European Heart Journal / 2002-05-01

 

0 replies on “Jaka jest rzeczywista śmiertelność wewnątrzszpitalna z powodu zawału serca?”