Wydatki na opiekę psychiatryczną – raport WHO

WHO Menthal Health Report WHO Report,23.04.2002
W kwietniu br. Światowa Organizacja Zdrowia opublikowała raport dotyczący psychiatrycznej opieki zdrowotnej na świecie. Raport ten sporządzono w celu porównania dostępności i jakości usług medycznych w różnych krajach oraz zebrania danych do planowania polityki zdrowotnej poszczególnych państw.

Jak wynika z przedstawionych szacunków, zaburzenia psychiczne i neurologiczne występują u ponad 450 mln ludzi i są w skali globalnej przyczyną 12% przedwczesnych zgonów i inwalidztwa. Jednocześnie w ponad 1/3 krajów na leczenie tych zaburzeń wydaje się zaledwie 1% budżetu przeznaczonego na ochronę zdrowia.

Do tej pory 40% krajów świata, w tym wiele rozwiniętych gospodarczo, nie opracowało własnej polityki w zakresie ochrony zdrowia psychicznego, a 25% nie posiada odpowiednich regulacji prawnych.

Aż 680 mln ludzi, głównie w Afryce i Azji, zamieszkuje obszary, na których jeden psychiatra przypada na jeden milion mieszkańców.  W Afryce, Azji Południowo-Wschodniej i niektórych krajach basenu Morza Śródziemnego, nie istnieje lecznictwo środowiskowe. Podobną sytuację stwierdza się w 1/3 krajów pozostałych regionów świata.

Zalecenia WHO obejmują poprawę dostępności opieki psychiatrycznej poprzez zwiększenie wydatków na ochronę zdrowia psychicznego do 5-10% budżetu przeznaczonego na opiekę zdrowotną, rozwijanie środowiskowych i ambulatoryjnych form leczenia kosztem psychiatrycznych łóżek szpitalnych. Raport będzie aktualizowany.

Opracowane na podstawie: doniesienie prasowe / 2002-04-23

0 replies on “Wydatki na opiekę psychiatryczną – raport WHO”