Umiarkowana aktywność fizyczna w czasie wolnym obniża ryzyko incydentów wieńcowych – badanie PRIME

Aline Wagner i wsp, PRIME Study Group, Francja, Wielka Brytania – Physical activity and coronary event incidence in Northern Ireland and France. The prospective epidemiological study of myocardial infarction (PRIME) Circulation 2002;105:2247
Wyniki wcześniejszych prac wskazują na istnienie odwrotnej korelacji pomiędzy regularną aktywnością fizyczną a śmiertelnością, w tym zgonów wywołanych chorobami układu krążenia. Skąpe są natomiast dane na temat zależności pomiędzy intensywnością wysiłku fizycznego a ryzykiem incydentów wieńcowych.

Z badań epidemiologicznych wynika, że pomimo bliskości geograficznej, zapadalność na choroby układu krążenia we Francji i w Irlandii Północnej jest diametralnie różna. Celem Wagner i wsp. było ustalenie, czy za tę dysproporcję mogą odpowiadać różnice w natężeniu wysiłku fizycznego; w przypadku większości Irlandczyków regularny wysiłek fizyczny ogranicza się do spacerów lub jazdy na rowerze do pracy, podczas gdy Francuzi wybierają wysiłek w czasie wolnym od pracy, najczęściej krótkotrwały, ale bardziej intensywny.

Do badania zakwalifikowano 9758 osób w obu krajach,  w wieku od 50 do 59 lat, bez choroby wieńcowej. Aktywność fizyczną określaną jako dodatkowy wydatek energetyczny w czasie wolnym od pracy tygodniowo (Net Energy Expenditure). Uczestników obserwowano przez okres do 5 lat. W tym czasie ostre incydenty wieńcowe wystąpiły u 167, a dławica piersiowa u 154 osób.

W analizie wieloczynnikowej wykazano dodatnią korelację pomiędzy poziomem wydatku energetycznego w trakcie dodatkowego wysiłku w czasie wolnym a obniżeniem ryzyka ostrych incydentów wieńcowych (p < 0.04). Dotyczyło to także wysiłku o umiarkowanej aktywności. Natomiast aktywność ograniczająca się do spaceru lub jazdy na rowerze do pracy, nie wpływała na ryzyko ostrych powikłań choroby wieńcowej.

Tym samym wyniki badania mogą częściowo tłumaczyć niską zapadalność na incydenty wieńcowe wśród mężczyzn w średnim wieku we Francji i wysoką wśród mężczyzn z Irlandii Północnej.

Opracowane na podstawie: Circulation / 2002-05-15

0 replies on “Umiarkowana aktywność fizyczna w czasie wolnym obniża ryzyko incydentów wieńcowych – badanie PRIME”