Czy powinny nastąpić zmiany w sposobie oceny ryzyka choroby wieńcowej?

M.R. Cowie – Coronary risk – time for a more sophisticated approach? Eur Heart J 2002;23:589
Artykuł Cowie jest komentarzem do badania Schnohra i wsp., opublikowanego w kwietniowym wydaniu European Heart Journal. W pracy oryginalnej, autorzy z Danii przekonują, że wpływ poszczególnych czynników ryzyka choroby wieńcowej na całkowite ryzyko CHD może być różny w poszczególnych grupach osób. Przykładowo, cukrzyca wykazuje ściślejszy związek z CHD u kobiet, a ryzyko choroby wieńcowej związane z dyslipidemią maleje wraz z wiekiem.

Indywidualizacja oceny ryzyka CHD stoi w sprzeczności z aktualnymi zaleceniami, które przewidują istnienie jednolitej tabeli ryzyka, opracowanej w oparciu o wyniki badania Framingham. Poza badaniem Schnohra i wsp., na potrzebę zmian w ocenie ryzyka choroby wieńcowej wskazują również inne prace, w tym projekt SCORE analizujący ryzyko incydentów wieńcowych zakończonych zgonem w grupie 250 tys. osób z 12 krajów Europy.

Autorzy SCORE wykazali, że całkowite ryzyko wystąpienia mierzonego parametru, jak i rola poszczególnych czynników ryzyka są różne w poszczególnych krajach, a więc nie mogą być oceniane według jednolitego szablonu. Polityka tworzenia indywidualnych skal ryzyka CHD, dla każdego kraju osobno, umożliwiłaby zmniejszenie liczby niepotrzebnie leczonych osób z grup niskiego ryzyka.

W opinii autora komentarza, modyfikacja tych czynników ryzyka jest zaleceniem, które lekarz powinien przekazać pacjentowi, ale jest także celem programów edukacyjnych i innych działań na skalę ogólnopopulacyjną.

Opracowane na podstawie: European Heart Journal / 2002-04-15

0 replies on “Czy powinny nastąpić zmiany w sposobie oceny ryzyka choroby wieńcowej?”