ACP – ASIM 2002: Kontrola glikemii u pacjentów z niewydolnością serca i cukrzycą typu II

Doniesienie z ACP – ASIM 2002 Annual Session of the American College of Physicians- American Society of Internal Medicine, Philadelphia, 15.04.2002
Na kongresie American College of Physicians – American Society of Internal Medicine, dr Asim Hameedi z Nowego Yorku przedstawił wyniki badania oceniającego wpływ kontroli glikemii na chorobowość pacjentów z niewydolnością serca i cukrzycą typu II. Autorzy w sposób retrospektywny przeanalizowali dane 213 chorych. U 95 osób kontrola glikemii była dobra (Hb A1c <7.5%), u 118 wysokie wartości Hb A1c (>7.5%) świadczyły o niewystarczającym leczeniu cukrzycy. Badane grupy były wyjściowo podobne po względem wieku, chorób współistniejących, czynników ryzyka choroby wieńcowej i etiologii niewydolności serca. Podobnie, średnia frakcja wyrzucania lewej komory okazała się zbliżona w obu grupach. Zła kontrola glikemii wiązała się jednak z upośledzoną tolerancją wysiłku i częstszymi hospitalizacjami z powodu zaostrzeń niewydolności serca. W tej grupie 65% pacjentów znajdowało się w III grupie niewydolności serca według New York Heart Association (NYHA), 8% – w IV. Tylko 35% chorych z dobrze kontrolowaną glikemią zakwalifikowano do III grupy NYHA, a 5% do IV. W ciągu dwóch lat obserwacji średnia liczba hospitalizacji spowodowanych niewydolnością serca wynosiła odpowiednio: 2.5 dla chorych z dobrą kontrolą glikemii i 6 dla osób z wysokimi wartościami hemoglobiny A1c. Korelacja pomiędzy kontrolą glikemii a grupą NYHA oraz liczbą hospitalizacji, pozostała znamienna w analizie wieloczynnikowej. Zdaniem autorów, badanie potwierdziło zasadność ścisłej kontroli diabetologicznej u pacjentów z niewydolnością serca i cukrzycą.

Opracowane na podstawie: doniesienie prasowe / 2002-04-15

0 replies on “ACP – ASIM 2002: Kontrola glikemii u pacjentów z niewydolnością serca i cukrzycą typu II”