Przekonania pacjentów co do skuteczności metod leczenia depresji

Andrew M. Thornett, Laurence M. Mynors-Wallis – Credibility of problem-solving therapy and medication for the treatment of depression among primary care patients Med Sci Monit 2002;8(3):193
Uważa się, iż wiara pacjenta w skuteczność terapii wpływa na jej wyniki. Przedstawione badanie jest próbą odpowiedzi na pytanie, czy istnieje związek między nastawieniem chorego do proponowanego leczenia depresji a jego rezultatem?

Autorzy w sposób losowy zastosowali 4 metody leczenia w grupie 155 chorych w wieku 18-65 lat, z rozpoznaniem epizodu dużej depresji. Obejmowały one: farmakoterapię prowadzoną przez lekarza, terapię nastawioną na rozwiązywanie problemów, prowadzoną przez lekarza , taką samą terapię prowadzoną przez przeszkoloną pielęgniarkę, połączenie psycho- i farmakoterapii.

Zarówno przed, jak i po badaniu, chorzy oceniali swój stosunek do leczenia odpowiadając w skali od 1 do 10 na następujące pytania: 1) Czy zaproponowany sposób leczenia wydaje się racjonalny?; 2) Czy jesteś pewny, że to leczenie ci pomoże? 3) Czy poleciłbyś ten rodzaj leczenia przyjacielowi?

Stwierdzono, że w ocenie przeprowadzonej na początku badania farmakoterapia była związana z bardziej optymistyczną oceną szans na wyzdrowienie, niż psychoterapia prowadzona przez pielęgniarkę. Po badaniu farmakoterapia i terapia łączona wydawały się bardziej racjonalne niż psychoterapia nastawiona na rozwiązywanie problemów prowadzona przez pielęgniarkę. Farmakoterapia częściej wiązała się z wiarą w wyzdrowienie i częściej pacjenci polecaliby ją innym.

Po 12 tygodniach u wszystkich chorych stwierdzono istotną poprawę stanu psychicznego, mierzoną zarówno skalą Hamiltona, jak i Becka. Nie stwierdzono natomiast statystycznego związku nastawienia chorego do leczenia (przed i po leczeniu), z wynikiem terapii. Fakt ten autorzy wiążą z ogólnie pozytywnym (mimo odnotowanych różnic) nastawieniem do leczenia we wszystkich grupach. Postulują oni dalsze badania nad wymierną oceną związku nastawienia chorego i wyników leczenia oraz nad czynnikami korzystnie wpływającymi na oczekiwania pacjenta.

Opracowane na podstawie: Medical Science Monitor / 2002-03-26

0 replies on “Przekonania pacjentów co do skuteczności metod leczenia depresji”