Wpływ nadciśnienia i dyslipidemii na ryzyko zgonu sercowo-naczyniowego u osób młodych

F. Thomas i wsp – Combined effects of systolic blood pressure and serum cholesterol on cardiovascular mortality in young

We Francji przeprowadzono duże badanie populacyjne, którego celem było określenie, w jaki sposób połączenie nadciśnienia tętniczego i dyslipidemii wpływa na śmiertelność z powodu chorób układu krążenia. Nadciśnienie i zaburzenia lipidowe to najbardziej rozpowszechnione czynniki ryzyka, które nierzadko łączą się ze sobą.

W badaniu przeanalizowano dane ponad 190 000 osób poniżej 55 roku życia, z badaniami okresowymi wykonanymi w latach 1978 – 1988. Informacje na temat zgonów w badanej grupie zbierane były do 1996 roku (średni czas obserwacji – 13.2 lat).

U 26% badanych mężczyzn stwierdzono prawidłowe ciśnienie skurczowe i wartości cholesterolu < 200 mg/dl. Nadciśnienie i hipercholesterolemia (>240 mm/dl) występowały jednocześnie u 13% badanych. U kobiet wartości te wynosiły odpowiednio: 45% i 5%. Hipercholesterolemia występowała ponad dwukrotnie częściej u osób z nadciśnieniem. Połączenie tych czynników miało addycyjny wpływ na ryzyko sercowo-naczyniowe.

U mężczyzn niewielka zwyżka ciśnienia skurczowego (130-139 mm Hg) i cholesterolu (200-239 mg/dl) powodowała 3-4 -krotny wzrost ryzyka. Przy nadciśnieniu II lub III stopnia oraz hipercholesterolemii > 240 mm/dl, prawdopodobieństwo zgonu sercowo-naczyniowego było 17-krotnie większe niż w grupie referencyjnej.

Podobne trendy obserwowano u kobiet. Wyniki badania potwierdzają słuszność obecnych wytycznych, które zalecają oszacowanie całkowitego ryzyka sercowo-naczyniowego przed podjęciem decyzji o leczeniu. Konieczne wydaje się agresywniejsze zapobieganie występowaniu czynników ryzyka u osób poniżej 55 roku życia.

Opracowane na podstawie: European Heart Journal / 2002-04-01

0 replies on “Wpływ nadciśnienia i dyslipidemii na ryzyko zgonu sercowo-naczyniowego u osób młodych”