Dzietność a ryzyko cukrzycy typu 2

Anthony J.G. Hanley i wsp – Association of parity with risk of type 2 diabetes and related metabolic disorders Diabetes Care 2002;25:690
Związek dzietności z rozwojem cukrzycy typu 2 i związanych z nią zaburzeń metabolicznych jest przedmiotem kontrowersji. Celem badania autochtonicznej populacji kobiet z Sandy Lake w Ontario, wśród których nietolerancja glukozy i cukrzyca występuje szczególnie często, była ocena związku dzietności z ryzykiem cukrzycy, insulinoopornością i zaburzeniami czynności komórek beta wysp trzustki.

U 383 kobiet w wieku od 12 do 79 lat oznaczano stężenie glukozy, poziom insuliny, peptydu C i proinsuliny na czczo. Dzietność definiowano jako ilość żywych urodzeń przed rozpoznaniem cukrzycy. Oceniano ryzyko cukrzycy w zależności od ilości żywo urodzonych dzieci oraz jako zmienną dychotomiczną (nieródki i kobiety, które urodziły co najmniej jedno żywe dziecko).

Stwierdzono, że u kobiet rodzących co najmniej jedno dziecko, ryzyko cukrzycy typu 2 było znamiennie niższe w porównaniu z nieródkami, po uwzględnieniu wieku, obwodu talii i stosowania doustnych środków antykoncepcyjnych (p<0,05). Liczba żywo urodzonych dzieci nie miała wpływu na stopień ryzyka wystąpienia cukrzycy. U kobiet bezdzietnych stwierdzono znamiennie wyższy poziom insuliny i proinsuliny na czczo, niż u kobiet bez cukrzycy po co najmniej jednym porodzie (p<0,05).

Autorzy sugerują związek między bezdzietnością a insulinoopornością i zaburzeniem czynności komórek beta trzustki. Zaburzenia metaboliczne stwierdzane u kobiet w badanej populacji mogą przyczyniać się do ich bezpłodności. Kobiety, które nie rodziły, powinno się zaliczyć do grupy zwiększonego ryzyka rozwoju cukrzycy typu 2.

Opracowane na podstawie: Diabetes Care / 2002-04-16

0 replies on “Dzietność a ryzyko cukrzycy typu 2”