Zależność pomiędzy astmą a zaburzeniami psychicznymi

Renee D. Goodwin, Frank Jacobi i Wolfgang Thefeld – Mental disorders and asthma in the community Arch Gen Psych 2003;60:1125
Wyniki badań klinicznych i populacyjnych wskazują na częste współwystępowanie astmy i zaburzeń psychicznych. Niedoskonałości metodyczne tych prac nie pozwalają jednak na sformułowanie jednoznacznych wniosków dotyczących stopnia korelacji.

Nowych danych na temat tego zagadnienia dostarcza przekrojowe badanie populacyjne przeprowadzone przez niemieckich autorów. W próbie uczestniczyła reprezentatywna próbka populacji osób w wieku 18-65 lat, z potwierdzoną astmą. Analizowano zależność pomiędzy czynną astmą (definiowaną jako objawy choroby w ciągu 4 tygodni przed badaniem) i astmą w dowolnym okresie życia a występowaniem szerokiego spektrum zaburzeń psychicznych klasyfikowanych wg DSM-IV.

Stwierdzono, że czynna, ciężka astma zwiększa ryzyko zaburzeń psychicznych, zwłaszcza zaburzeń lękowych liczonych łącznie (iloraz szans [OR] = 2.65), w tym fobii (OR = 4.78) i lęku napadowego (OR = 4.61). Z kolei ciężka astma w dowolnym okresie życia zwiększa prawdopodobieństwo zaburzeń lękowych (OR = 5.51) i choroby dwubiegunowej (OR = 5.64). Wzrost ryzyka zaburzeń psychicznych dotyczył również osób z astmą o lżejszym przebiegu. Przykładowo, iloraz szans zaburzeń lękowych w tej grupie chorych wynosi 1.51, a chorób afektywnych 2.42.

Podsumowując, wyniki badania są potwierdzeniem wniosków z wcześniejszych prac, których autorzy obserwowali częstsze od oczekiwanego występowanie zaburzeń psychicznych u chorych z astmą. Pomimo coraz większej ilości danych wciąż nie wiadomo, czy istnieje bezpośrednia zależność przyczynowo-skutkowa pomiędzy analizowanymi zdarzeniami i jaki jest jej ewentualny patomechanizm.

Opracowane na podstawie: Archives of General Psychiatry / 2003-11-02

0 replies on “Zależność pomiędzy astmą a zaburzeniami psychicznymi”